Foto: Harry Woertink

College wil Het Laar onder voorwaarden inbrengen in een stichting

Landgoed Het Laar kan onder voorwaarden worden ondergebracht in een stichting waarin naast de gemeente Ommen ook derden kunnen participeren. Dat concludeert het college van B&W in een haalbaarheidsonderzoek. Het college bespreekt de uitgangspunten voor het onderbrengen van Het Laar in een stichting binnenkort met de raadscommissie. Daarna wil het college gesprekken aangaan met mogelijke belangstellenden die in de stichting willen participeren.

De gemeente Ommen beschouwt landgoed Het Laar als één van de parels van Ommen. Het bezitten en beheren van een landgoed behoort echter niet tot de basis-uitvoeringstaken van een gemeente. Daarom heeft het college van B&W onderzocht of en onder welke voorwaarden landgoed Het Laar kan worden ondergebracht in een stichting. Van verkoop door de gemeente Ommen is dus geen sprake.

Zeggenschap gemeente
Uit het onderzoek blijkt dat het onderbrengen van Landgoed het Laar in een stichting haalbaar en wenselijk is. Het voordeel is dat naast de gemeente ook derden kunnen participeren in een stichting. Wel moet de zeggenschap vanuit de gemeente op essentiële punten voldoende geborgd zijn, doordat de gemeente zitting neemt in het bestuur van de stichting en een doorslaggevende stem heeft bij cruciale onderwerpen. Ook is een stichtingsvorm alleen aantrekkelijk als hiermee voldoende (financiële)middelen beschikbaar komen om het landgoed op een duurzame manier te exploiteren en in stand te houden. Hoofddoelstelling van deze stichting moet zijn: het in stand houden en doorgeven aan volgende generaties van landgoed Het Laar (Rijksmonument)

Uitgangspunten
Het college vindt het belangrijk dat, ook als het landgoed is ondergebracht in een stichting, alle terreinen worden opengesteld voor publiek en dat ook de gebouwen op gezette tijden opengesteld worden. Dit geldt ook voor het hoofgebouw, zodat het landgoed kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de Summer Fair, uitvoeringen en trouwerijen. De rechten van huidige pachters, gebruikers en huurders dienen gerespecteerd te worden, inclusief de nieuw te vestigen Stadsboerderij en de exploitatie van het horecagedeelte door de huidige exploitant. Ook moet het Laar onderdak blijven bieden aan verenigingen. De vaste waarde die landgoed Het Laar heeft in de gemeenschap van Ommen dient, na het onderbrengen ervan in een stichting, te worden behouden.

Visie van gegadigde
Het college bespreekt de resultaten van het onderzoek en de uitgangspunten die gehanteerd kunnen worden bij het inbrengen van het landgoed in een stichting binnenkort met de raadscommissie. Daarna wil het college in gesprek met belangstellenden die naast de gemeente willen participeren in een stichting om zo Landgoed het Laar in stand willen houden en door willen geven aan volgende generaties. Hierbij wordt gezocht naar een belangstellende die vanuit een zekere betrokkenheid een heldere en langdurige visie heeft op de toekomst van Het Laar. Een gegadigde moet zorgdragen voor voldoende financiële inbreng en ervaring hebben met de restauratie en het beheer van monumentale gebouwen en landgoederen. Het college vindt het verder belangrijk dat een potentiële gegadigde rekening houdt met de bijzondere betekenis die het landgoed voor Ommen heeft.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten