Een realistische en toekomstgerichte impuls voor bedrijvenpark De Rotbrink

Het college van B&W wil de ontwikkeling van bedrijvenpark De Rotbrink een realistische en toekomstgericht impuls geven. Daarom wil het college voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijventerrein een alternatief ‘leisure’-scenario verkennen. Dit past goed bij de toeristisch-recreatieve kracht van Ommen. Om alternatieve scenario’s een kans te geven, wil het college nu stevige maatregelen nemen om het financiële risico van De Rotbrink volledig af te dekken. 

De verkoop van bedrijfskavels op bedrijvenpark De Rotbrink in Ommen is in 2012, mede door de economische crisis, tot stilstand gekomen. Naar verwachting verandert deze situatie de komende jaren niet. Om het bedrijventerrein een realistische en toekomstgericht impuls te geven, zijn de ruimtelijk-economische mogelijkheden voor het bedrijvenpark verkend. Hierbij is ook een analyse gemaakt van andere bedrijventerreinen in Ommen en naar de economische structuur van Ommen en van vergelijkbare gemeenten. Ommense ondernemers en de gemeenteraad hebben hierbij meegedacht.

Alternatieve scenario’s een kans geven

Volgens de prognose die het college van B&W het meest realistisch acht, is de vraag naar bedrijventerrein in Ommen de komende tien jaar 3,7 hectare. Dit betekent dat de exploitatieresultaten van De Rotbrink de komende jaren tegen zullen vallen.  Ondanks tegenvallende verkopen, ziet het college wel degelijk toekomstmogelijkheden en kansen voor De Rotbrink. Bovendien blijkt uit de verkenning dat het verstandig is dat er bedrijventerrein beschikbaar blijft. Daarom kiest het college nu voor een stevige maatregel om het financiële risico van De Rotbrink nu volledig af te dekken. Dat geeft ruimte om alternatieve scenario’s nader te verkennen en een kans te geven. Concreet stelt het college voor om  de voorziening voor De Rotbrink verder op te hogen met 7,3 miljoen euro tot 8,5 miljoen euro.

Scherpe keuzes

Het college realiseert zich goed dat deze maatregel impact heeft op de financiële situatie van de gemeente Ommen. Het college streeft naar een duurzaam financieel beleid en daar hoort een structureel sluitende begroting bij. Het aanvullen van de reserves heeft de komende jaren dan ook de hoogste prioriteit. Dit betekent dat spaarzaamheid en behoedzaamheid op uitgaven de komende jaren centraal staan en dat scherpe en lastige keuzes gemaakt moeten worden bij zowel investeringen als uitgaven. Hiervoor moeten substantiële bezuinigingen worden doorgevoerd.

Scenario’s voor de toekomst van De Rotbrink

Omdat in Ommen vooral vraag is naar woon-werkkavels, wil het college de promotie van het bedrijvenpark hier op richten. Met de structurele en tijdelijke scenario’s wil het college een extra impuls geven aan de economische ontwikkeling van Ommen. Eén van de alternatieve scenario’s voor de toekomst van De Rotbrink die het college wil verkennen is het ‘leisure-scenario’, al dan niet in combinatie met zorg. Dit sluit goed aan bij waar Ommen goed en sterk in is, namelijk het toeristisch en recreatief karakter en imago van Ommen.

Dit scenario biedt tevens kansen om bedrijven van buiten de gemeente aan te trekken en zo banen en werkgelegenheid te creëren. Ook sluit dit aan bij andere ontwikkelingen in Ommen, zoals de ontwikkelingen in het centrum. Tijdelijke scenario’s kunnen er volgens het college voor zorgen dat financiële lasten van de gemeente verlicht worden. Het college wil daarom nader verkennen of een deel van De Rotbrink gebruikt kan worden voor zonnepanelen. Ook de tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum is volgens het college de moeite waard om te verkennen.

Meer regie

Om meer te regie te kunnen voeren en de transparantie te vergroten, is het voorstel de commanditaire en besloten vennootschap waarin de exploitatie van De Rotbrink is ondergebracht op te heffen en de exploitatie onder te brengen in de gemeentelijke grondexploitatie.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten