Spagaat tussen meer taken en minder geld in programmabegroting Dalfsen

De gemeenteraad van Dalfsen bespreekt op 6 en 9 november de programmabegroting 2024 – 2027. De gemeente Dalfsen ziet steeds meer taken op zich afkomen, terwijl er minder financiële middelen vanuit de Rijksoverheid komen. Dalfsen kiest ervoor te blijven investeren in de toekomst, zonder te bezuinigen op voorzieningen of de belastingen te verhogen.

 

Wethouder Ruud van Leeuwen op de website van de gemeente: “Als we om ons heen kijken, zien we dat onze opgaven steeds groter worden. Onderwerpen zoals armoedebestrijding, de blijvende druk op asiel en migratie, de woningbouwopgave, klimaatverandering en jeugd en gezondheid vragen om onze directe aandacht en acties. Door een dalende financiële bijdrage vanuit het Rijk en het niet volledig compenseren van inflatie en cao-stijgingen, komt het uitvoeren van onze (wettelijke) taken echter ernstig onder druk te staan.”

Ook voor een al jarenlang financieel gezonde gemeente als Dalfsen zal dit impact hebben. Voor 2024, 2025 en 2026 lukt het door extra financiële middelen, die toegekend zijn in de septembercirculaire, om een sluitende begroting te presenteren. Er is echter nog geen duidelijkheid over structurele inkomsten voor de jaren daarna. Vanaf 2026, het zogenoemde ravijnjaar, worden de middelen fors lager. Daardoor zien wij vanaf 2027 een negatief resultaat en komt het uitvoeren van onze taken in het gedrang. De gemeente Dalfsen geeft hiermee, net als veel andere gemeenten in Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), een signaal af richting de Rijksoverheid dat we als gemeente voldoende geld nodig hebben om onze taken naar behoren uit te voeren.’

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de gelukkigste inwoners van Nederland in Dalfsen wonen. Om te zorgen dat het fijn samen wonen, leven en werken blijft in Dalfsen kunnen en willen we niet achteroverleunen, nu er zoveel op ons afkomt. Gemeente Dalfsen blijft investeren in de toekomst.

 

Artikel delen:
Gerelateerde berichten