‘Fusie-begroting’ trekt tarieven gelijk

De waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland fuseren per 1 januari 2016. Tot die datum zijn beide waterschappen nog zelfstandig. Daarom bespreken de beide algemeen besturen in twee afzonderlijke openbare vergaderingen de begroting 2016 van het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta. De voorgestelde begroting laat zien dat de kosten voor de belastingplichtigen veranderen.

Zo gaan inwoners van Groot Salland meer *waterschapsbelasting betalen en de inwoners van Reest en Wieden minder. Voor agrariërs is het net andersom. De eigenaren van natuurterreinen in beide waterschappen betalen voortaan meer. Door de fusie stijgen de kosten minder dan wanneer de fusie niet had plaatsgevonden. Beide vergaderingen worden gehouden in Meppel op dinsdagavond 3 november.

De begroting – en daarmee ook de tarieven van de waterschapsbelasting – wordt jaarlijks vastgesteld en voor een belangrijk deel bepaald door het werk dat de komende jaren op het waterschap af komt. Hierbij is ook rekening gehouden met het Waterbeheerplan 2016-2021 en met specifieke doelen en ambities uit het fusieproces. Denk hierbij aan het intensiever samenwerken met inwoners, ondernemers en overheden en het inspelen op de  klimaatontwikkeling. Maar ook aan een duurzame overgang naar een circulaire economie,  kostenbeheersing en het vergroten van het bewustzijn van waterbeheer bij inwoners. Als gevolg van deze taken stijgt de begroting enigszins, maar dankzij de fusie is deze stijging marginaal.

Bestuursakkoord Water

De totale belastingopbrengst van Waterschap Drents Overijsselse Delta in 2016 is begroot  op ruim 113 miljoen ten opzichte van 110,5 miljoen in 2015 van beide fusie-waterschappen samen. Dit betekent een toename van 2,7%. In het landelijk Bestuursakkoord Water is afgesproken dat waterschappen aan de afspraak voldoen wanneer hun belastingopbrengsten in de periode 2010 – 2020 gemiddeld per jaar met niet meer dan 2,5% – exclusief inflatie – stijgen. Het Centraal Plan Bureau verwacht voor 2016 een inflatie van 1,5%. Dit betekent dan met de toename van 2,7% van de belastingopbrengst wordt voldaan aan de afspraak.

Bijzondere begroting

In enkele opzichten is het een bijzondere begroting. Het is opgesteld door de VoorBereidingsCommissie (VBC) van Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.. Hierin hebben beide dagelijks besturen van Reest en Wieden en Groot Salland zitting. De huidige besturen van beide waterschappen stellen de begroting niet vast, zoals gewoonlijk is, maar adviseren de VBC erover. Op basis van deze adviezen stelt de VBC vervolgens een ontwerpbegroting 2016 voor aan het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit nieuwe algemeen bestuur wordt op 4 januari geïnstalleerd en behandelt op dezelfde datum de begroting.

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Per 1 januari 2016 werkt in Zuidwest en Midden-Drenthe en West-Overijssel het nieuwe Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Eén organisatie die wonen, werken en natuur verbindt met water. Door de fusie zijn we in staat de zorg voor veilig, schoon en voldoende water van de hoogste kwaliteit te bieden. Totdat het nieuwe kantoor in Zwolle in gebruik is genomen, werken de medewerkers van WDODelta vanuit de huidige locaties in Zwolle en Meppel.

De tariefontwikkeling voor de verschillende soorten waterschapsheffingen leidt tot de volgende aanpassingen voor 2016.

 

Soort heffing

Heffingsmaatstaf 2015
Groot Salland
2015
Reest en Wieden

2016
Drents Overijsselse Delta
Zuiveringsheffing vervuilingseenheid €51,95 €60,49 €53,43
Verontreinigingsheffing vervuilingseenheid €51,95 €60,49 €53,43
Ingezetenenheffing woonruimte €90,31 €105,46 €103,12
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks per € 100.000 WOZ waarde €47,60 €50,80 €51,40
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks hectare €78,42 €62,31 €74,65
Watersysteemheffing natuur hectare €2,91 €2,91 €4,32

 

BELANGRIJK

*Bij de berekening wordt uitgegaan van gemiddelden voor onroerend goed (woningen en gebouwen), de omvang in hectares (agrarisch en natuur) en het aantal vervuileenheden van de verschillende categorieën belastingbetalers.

Soort belastingplichtige 2015
Groot Salland
2015
Reest en Wieden

2016
Drents Overijsselse Delta
Meerpersoonshuish. met koopwoning €341 €388 €366
Meerpersoons met huurwoning €246 €286 €263
Eenpersoons met koopwoning €237 €267 €259
Eenpersoons met huurwoning €142 €165 €156
Agrarisch bedrijf €3.483 €2.877 €3.351
Natuurterrein €2.910 €2.910 €4.320
Groothandel €1.506 €1.642 €1.607
Productiebedrijf €21.297 €24.243 €22.197
Artikel delen:
Gerelateerde berichten