College verleent omgevingsvergunning voor asielzoekerscentrum Heemserpoort

Het college van B&W heeft een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van het tijdelijk asielzoekerscentrum in plangebied Heemserpoort in Hardenberg. De omgevingsvergunning kan gedurende zes weken worden ingezien.

Op woensdag 30 maart vindt een inloopbijeenkomst plaats over de omgevingsvergunning en wordt alvast een toelichting gegeven op de werkzaamheden om het asielzoekerscentrum te realiseren.
De gemeenteraad van Hardenberg heeft in september 2015 ingestemd met de komst van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in Hardenberg voor een periode van vijf jaar. Het centrum is gepland in plangebied Heemserpoort aan de Jachthuisweg.

Om het asielzoekerscentrum te kunnen realiseren, heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) eind 2015 een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag is in de afgelopen maanden door de gemeente beoordeeld en getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Het college van B&W heeft besloten de tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning kan gedurende zes weken worden ingezien. De omgevingsvergunning treedt in werking nadat de bezwaartermijn van zes weken is verstreken en er tijdens de bezwaartermijn geen verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank is ingediend.

Start werkzaamheden
De werkzaamheden om het asielzoekerscentrum te realiseren, mogen pas starten nadat de omgevingsvergunning in werking is getreden. Dit is op z’n vroegst in de tweede helft van april. Na inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, kan aannemer Van Gelder in opdracht van het COA starten met het bouwrijp maken van het terrein. Daarna kunnen de units worden geplaatst en kan het terrein verder worden ingericht.

Inloopbijeenkomst
Tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 30 maart 2016 geven het COA, de gemeente Hardenberg en de aannemer een toelichting op de omgevingsvergunning en de werkzaamheden die nodig zijn om het asielzoekerscentrum te realiseren. Er is informatie over de inrichting van het terrein en de planning van de werkzaamheden. Belangstellenden zijn welkom om vrij binnen te lopen tussen 18.30 uur en 20.30 uur in Boomstamrestaurant Het Heemse en de informatie te bekijken. Vertegenwoordigers van het COA, de aannemer en de gemeente Hardenberg zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Vervolg
De werkzaamheden om het asielzoekerscentrum te realiseren, duren circa drie maanden. De organisatie en ingebruikname van het centrum wordt de komende maanden verder voorbereid. Het COA organiseert komend voorjaar een informatiebijeenkomst over de invulling en organisatie van het asielzoekerscentrum, de mogelijkheden om in het asielzoekerscentrum te werken of om vrijwilligerswerk te doen. Meer informatie: www.hardenberg.nl.
Artikel delen:
Gerelateerde berichten