Historie en toeristische informatie hand in hand in nieuw cultuurhistorisch centrum Ommen

Eén plek voor een museum, de historische vereniging en een toeristisch informatie punt (TIP) bij de molen aan Den Oordt in Ommen. Dat moet de uitbreiding van het huidige Streekmuseum gaan opleveren. Het bouwplan is gereed en als het aan het bestuur van hert Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO) ligt gaat in het voorjaar van 2020 de schop de grond in en volgt in de wintermaanden van 2020 de inrichting van een nieuw museum.

De uitbreiding van het museum met daarin ook onderdak voor de historische tak van de vereniging staat sinds 2016 hoog op het verlanglijstje van het CCO, toen het Streekmuseum en de Historische kring (HKO) samen op zijn gegaan in één vereniging. Voor de uitbreiding is totaal 680.000 euro nodig. Hiervan draagt de gemeente 440.000 euro bij. De provincie heeft 100.000 euro in de bouwkosten toegezegd en de ontbrekende 140.000 euro neemt het CCO voor eigen rekening.

Motie

Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college gevraagd is om de huisvesting te onderzoeken van het Cultuurhistorisch Centrum Ommen, het Toeristisch Informatie Punt, Natuurlijk Ommen en de plannen van de Molenstichting voor het zaagvaardig maken van molen Den Oordt. Dit onderzoek is verricht door Stimuland waarbij de belangrijke conclusie van het rapport is dat de nieuwbouw van het CCO realiseerbaar is. Burgemeester en wethouders onderschrijven het rapport maar concluderen ook dat hiervoor wel een forse extra investeringsbijdrage nodig.

Nog belangrijker is de conclusie dat partijen op een nieuwe locatie echt willen samenwerken. Het geschikt maken van molen Den Oordt als zaagmolen op korte en middellange termijn lijkt niet realistisch. Kortheidshalve is aangegeven dat nieuwbouw van Het CCO met inpassing van een TIP haalbaar is met een extra bijdrage van de gemeente.

Hierbij wordt afgezien van het geschikt maken van molen Den Oordt als zaagmolen. Tevens wordt aangegeven dat de huidige locatie van Natuurlijk Ommen de meest realistische lijkt.

Extra kans

Het CCO heeft bij brief van 7 oktober 2019 aangegeven zich te willen inzetten voor een combinatie van Historisch Centrum en TIP dat een speerpunt moet worden voor inwoners en bezoekers. Naast het laten zien van de kerncollectie over de geschiedenis van Ommen vanaf de oudheid beheert het CCO ook het archief van de Historische Kring en biedt het plaats aan de diverse werkgroepen.

De inpassing van het TIP wordt daarbij als extra kans gezien. Zo kunnen bij uitbreiding van het personeel de openingstijden van de CCO worden verruimd en kan het CCO zes dagen in de week open zijn. Door de bijzondere centrale plek in het hart van Ommen kan het Centrum een bijzondere betekenis krijgen. Het bouwplan past in het huidige bestemmingsplan en vindt geheel plaats op het terrein dat in eigendom berust bij de gemeente. Een eerste verkennend stikstofanalyse concludeerde dat er geen bijzondere problemen voor dit bouwplan zijn.

Financiën

De 440.000 euro die de gemeenten uittrekt wordt gedekt door het kapitaliseren van de jaarlijkse subsidie aan de Historische Vereniging van €11.000 en dit derhalve om te zetten als dekking in de kapitaallast voor de nieuwbouw. Door de gemeente is in 2019 voorshands reeds een subsidie toegezegd van € 150.000,-, waarvoor een deel van de structurele subsidie aan de Historische Vereniging als dekking diende. Nu duidelijk is wat de totale kosten zijn wordt voorgesteld om de structurele subsidie van €11.000 in zijn geheel te kapitaliseren, zodat een krediet van 440.000 euro beschikbaar is.

Het kapitaliseren van €11.000 voor nieuwbouw betreft 40 jaar. Daarmee vervalt de structurele subsidie aan de Historische Vereniging. Voorgesteld wordt om de openingstijden te verruimen en het CCO/TIP gedurende zes dagen open te laten zijn. Een duidelijke wens is om in verband met de introductie van het TIP dit niet alleen door vrijwilligers te realiseren. De kosten van extra professionele inzet, naast de blijvende inzet van vrijwilligers en beheer van het CCO, worden geraamd op €20.000.  Hiermee is tevens de meerjarige exploitatie van het CCO sluitend.

Regie

Stichting Stimuland concludeert dat de vastgestelde positieve energie bij betrokkenen gerichter kan worden ingezet als de gemeente haar (met alle partijen gedeelde) visie helder heeft en uitdraagt en daar ook daadwerkelijk regie op neemt. Het college stelt voor dit ter hand te nemen. De bouwopdracht kan, bij instemming door de raad van de gevraagde financiële middelen, door CCO worden verleend na het doorlopen van de vergunningenprocedure (omgevingsvergunning).

Wel zijn er nog een aantal aspecten die nadere bestudering vergen zoals de BTW teruggave, de stikstofanalyse en de tijdelijke huisvesting tijdens bouwfase. B en W willen graag in gaan op de uitnodiging van het CCO om de inrichting van het vernieuwde museum gezamenlijk op te zetten, ook met de Molenstichting. Niet alleen vanwege de inpassing van het TIP, maar ook vanwege de gevraagde goede verbeelding van de historie van de zaagmolen Den Oordt.

De nieuwbouw van het Cultuurhistorisch Centrum met inpassing van het TIP wordt besproken op 14 november om 19.30 uur in de raadscommissie.

Bron van de illustraties: gemeente Ommen

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten