Kindplein Oost concrete stap dichterbij

Stichting Floreant (CBS De Kardoen), Stichting OOZ (OBS Het Palet) en de gemeente Ommen hebben deze week een visiedocument getekend waarin de bouwstenen voor Kindplein Oost zijn opgenomen. Hiermee bezegelden beide basisscholen hun samenwerking en hun gezamenlijke ambitie om een rijk aanbod te creëren vanuit de doorgaande leerlijn voor opvang en onderwijs, elk met behoud van hun eigen identiteit.

Op 4 maart 2021 stemde de gemeenteraad van Ommen unaniem in met de begroting en de uitgangspunten
voor Kindplein Oost. “De gemeenteraad geeft hiermee aan, dat ze volop achter de plannen voor Kindplein Oost staat. Een belangrijke stap in het proces en ik ben dan ook erg blij met het besluit van de gemeenteraad. Want nu kunnen we echt aan de slag. Hoe het er precies uit komt te zien, staat nog niet vast. Dat proces gaan
we samen met de scholen en de buurt verder oppakken” aldus Ko Scheele, wethouder onderwijs.

Wat wel vaststaat, is de locatie van Kindplein Oost. Er komt nieuwbouw voor CBS De Kardoen op de locatie van de huidige
Aldi en het gebouw van OBS Het Palet wordt gerenoveerd. Het combineren van bestaande en nieuwe huisvesting en buitenruimte binnen een Kindplein zorgt ervoor dat scholen gezamenlijk meer
onderwijsthema’s en faciliteiten kunnen aanbieden dan voorheen.

De betrokken scholen OBS Het Palet en CBS De Kardoen hebben in de tussentijd gewerkt aan het inhoudelijk
fundament van het Kindplein. Deze bouwstenen zijn vastgelegd in een visiedocument. Beide scholen hebben
de gezamenlijke ambitie om kansen voor kinderen van 0 tot 13 jaar een rijk aanbod te creëren vanuit de
doorgaande leerlijn voor opvang, onderwijs en specifieke ondersteuning van het kind. En omdat keuzevrijheid
in onderwijs voor ouders een groot goed is, bieden beide scholen een onderscheidend onderwijsprofiel met een eigen identiteit.

Samenwerking zorgt bovendien voor een kwalitatief beter bovenschools aanbod voor taalonderwijs, uitdagende plusklassen en praktijkgerichte variagroepen om aan de individuele behoefte van het kind tegemoet te komen.

Het Palet en De Kardoen willen nauw gaan samenwerken met een nog te selecteren kinderopvangpartner op
het gebied van voor- en vroegschoolse educatie alsmede voor- en naschoolse opvang. Waarbij veel aandacht is voor een doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar en een warme overdacht van opvang naar onwijs essentieel is. De komende maanden geven beide scholen verder invulling aan het selecteren van een kinderopvangpartner en het vormgeven van het gezamenlijk programma van eisen als onderlegger voor het ontwerp.

Gemeente en schoolbesturen streven naar ingebruikname van het Kindplein Oost bij aanvang van het schooljaar 2024/2025.

Op de foto van links naar rechts John Wind (Floreant), Ko Scheele (wethouder onderwijs) en Arie de Wit (Stichting OOZ).

 

(Ingezonden bericht)

Artikel delen:
Gerelateerde berichten