De burger aan zet: onderzoek burgerparticipatie

De rekenkamercommissie Ommen heeft in 2014 een onderzoek uitgevoerd naar hoe Burgerparticipatietrajecten in Ommen zijn verlopen. De gemeente Ommen heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met verschillende participatietrajecten.

 

De ervaringen die participanten, raad, college en ambtelijke organisatie daarmee hebben opgedaan, zijn voor de raad waardevol bij het uitzetten van lijnen voor participatie in de huidige raadsperiode.

Welke trajecten zijn onderzocht?
De volgende burgerparticipatietrajecten zijn onderzocht:
1. Reconstructie Ommen Zuid-Hessel Mulertbrug;
2. Opstellen Gemeentelijk Omgevingsplan;
3. Inrichting Dantehofjes;
4. Pizza-overleggen Transitie Sociaal Domein.
De uitkomsten van het onderzoek zijn dat de gemeente Ommen over het algemeen naar tevredenheid van extern betrokkenen invulling geeft aan burgerparticipatie. Extern betrokken geven over het algemeen aan dat bij aanvang van het traject de inhoudelijke spelregels duidelijk worden aangegeven. Zij zijn zeer tevreden over informatievoorziening en het contact met de gemeente gedurende participatietrajecten. Over datgene wat er met de inbreng is gebeurd, zijn extern betrokkenen redelijk tevreden. Inbreng van extern betrokkenen resulteert voor de onderzochte participatietrajecten in aanpassing van de gemeentelijke plannen in de richting van wensen van de extern betrokkenen. Zij zijn daarbij realistisch over het maximaal haalbare resultaat en beseffen dat het best haalbare een compromis is.
Onderstaand enkele van de aanbevelingen die door de rekenkamercommissie worden gedaan:
1. Zorg voor een goede inbedding van participatie binnen de organisatie. Benoem bijvoorbeeld
‘participatie-ambassadeurs’ binnen de organisatie die gevraagd en ongevraagd advies geven over de invulling van participatie.
2. Evalueer onder extern en gemeentelijke betrokkenen het participatietraject en maak dit tot één van de vuistregels voor Ommer participatie. Maak duidelijk hoe betrokkenen in de toekomst actief kunnen blijven binnen buurt of gemeente, zodat de aanwezige energie uit de samenleving benut kan worden.
3. Wees voortdurend bewust van de verschillende werelden van gemeentelijke en externe betrokkenen.
Keer op keer vraagt dit om communicatie, actieve uitleg, empathie en flexibiliteit van de gemeente. Maak dit tot één van de vuistregels voor Ommer participatie.
4. Benut kennis uit de wereld van extern betrokkenen, die in participatietrajecten wordt opgedaan, structureel om als gemeente beter de aansluiting te vinden bij de wereld van extern betrokkenen.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten