Natuurbeleid door nieuwe wet dichter bij de burger

Het natuurbeleid komt dichter bij de burger. Op 1 januari 2017 treedt namelijk de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) in werking. Met die wet gaan de taken van het Rijk op het gebied van natuur over naar de provincies. De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van de natuur in Nederland. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld regels voor het beschermen van planten- en diersoorten en natuurgebieden, maar ook het beheer van bossen.

Ook vergunningen die met natuur te maken hebben en bij een gemeente moeten worden aangevraagd, horen hierbij. De uitvoeringsregels en verordeningen van de wet die vanaf 1 januari 2017 in Overijssel gelden zijn van 8 augustus tot en met 19 september in te zien. Ze zijn opgenomen in de ‘ontwerp-Omgevingsverordening en Beleidsregel Natuur’. Dit kan op het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 6 of via de website van de provincie.

Bij het opstellen van verordeningen en regels heeft de provincie haar maatschappelijke partners zoals landbouworganisatie LTO en natuur- en milieuorganisaties nauw betrokken. Tijdens bestuurlijke overleggen en de zogenaamde Groene Tafel gesprekken zijn, waar dat kon, afspraken gemaakt. Die zijn vervolgens in de ‘ontwerp- Omgevingsverordening en de beleidsregel Natuur’ verwerkt.

De Wet natuurbescherming is een samenvoeging van oudere wetten: de Boswet, de Flora- en fauna wet en de Natuurbeschermingswet 1998. Die gelden nog tot 1 januari 2017. Op 7 december ligt de ontwerp-Omgevingsverordening en daarnaast ook de ontwerp-beleidsregel Natuur bij Provinciale Staten ter besluitvorming voor.
Artikel delen:
Gerelateerde berichten