Vechtstromen gaat extra investeren en schulden verminderen

Waterschap Vechtstromen gaat de komende jaren ruimte maken voor extra investeringen en zijn schulden verlagen. Hiervoor is het nodig om de belastingtarieven de komende vijf jaar licht te laten stijgen ten opzichte van de gematigde lastendrukontwikkeling van de afgelopen jaren.

Ook worden extra besparingen ingeboekt, jaarlijks 0,9 miljoen euro. Daarmee lopen de jaarlijkse besparingen – sinds de fusie die in 2014 heeft geleid tot Vechtstromen – op tot jaarlijks 16,9 miljoen euro. Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft hier woensdag 6 juli toe besloten met de vaststelling van de Meerjarenverkenning 2017 – 2020.

Wim Stegeman, dagelijks bestuurslid en portefeuillehouder financiën: “In het bestuur hebben we de afgelopen maanden intensief met elkaar van gedachten gewisseld wat nodig is voor goed waterbeheer, wat dat mag kosten en met een goed oog voor de lange termijn. Dit heeft nu geleid tot een in het algemeen bestuur breed gedragen besluit om onze financiële koers voor de komende jaren bij te stellen. We menen een evenwichtige balans te hebben gevonden tussen de urgentie van investeringen in de toekomst, de noodzaak van betaalbaar waterbeheer en het belang van een verantwoord en gezond financieel beleid.”

Jaarlijks 4,8 miljoen euro extra investeringen

In het bestuursakkoord van Vechtstromen is afgesproken om halverwege deze bestuursperiode een tussenevaluatie uit te voeren. Uit deze tussenevaluatie blijkt dat de realisatie van de gestelde doelen op koers ligt. Op andere punten is Vechtstromen nog minder ver. Wat betreft beheer en onderhoud ligt er de komende jaren nog een belangrijke opgave. Daarnaast vraagt duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer om investeringen in de toekomst. Het besluit van het algemeen bestuur betekent extra investeringsruimte van 4,8 miljoen euro per jaar, bovenop de bestaande investeringsruimte van gemiddeld 35 miljoen euro per jaar.

Schuldreductie
Elke overheid die geld leent voor investeringen betaalt jaarlijks kosten aan aflossing en rentelasten. Dit noemen we de schuldpositie. Een deel van de schuld van Vechtstromen vindt zijn oorzaak in de jaarlijkse bijdrage van circa 7,8 miljoen euro aan het nationale hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarmee betaalt iedereen in Nederland vanuit een solidariteitsbeginsel mee aan de bescherming en de waterveiligheid van de laaggelegen delen van het land. Met ingang van 2017 zal deze bijdrage worden bekostigd vanuit de lopende begroting in plaats van gefinancierd vanuit de investeringsbegroting.

Dit betekent dat de lasten van deze jaarlijkse bijdrage niet langer doorschuiven naar de toekomst. Het besluit van het algemeen bestuur maakt dat de schuld in de huidige bestuursperiode al afneemt en daarna in de jaren 2020 – 2050 verder daalt met 100 miljoen euro. Hiermee versterkt het bestuur een toekomstbestendig financieel beleid en dit bevordert op de middellange termijn een gematigde ontwikkeling van de lastendruk.

Lastendrukontwikkeling
Om bovenstaande investeringen en schuldreductie mogelijk te maken, zal de gemiddelde lastendruk stijgen naar 3,2%. Dit is een stijging van gemiddeld 0,5% ten opzichte van de in het bestuursakkoord afge­sproken lastendrukontwikkeling van 2,7%. Het algemeen bestuur heeft de uitkomsten van het Jaarverslag over 2015 betrokken in de besluitvorming over de meerjarenverkenning. Uit het jaarverslag bleek dat Vechtstromen in 2015 5,6 miljoen euro minder heeft uitgegeven dan was begroot. Een deel van deze meevaller, 1,2 miljoen euro, zet het waterschap in om lastenverzwaringen de komende jaren tegen te gaan. 2,7 miljoen euro wordt aangewend voor de bekostiging van de bijdrage aan het hoogwaterbeschermingsprogramma vanuit de lopende begroting. Ook heeft het algemeen bestuur besloten 1,7 miljoen euro van het voordelige saldo toe te voegen aan diverse reserves omdat het hier gaat om uitgaven die zijn doorgeschoven naar 2016.

Nieuwe kostentoedeling

Elk waterschap is wettelijk verplicht om eens per vijf jaar expliciet stil te staan bij de kostentoedeling. Op basis van deze kostentoedeling worden de kosten over de verschillende categorieën belastingbetalers verdeeld. Er worden door het waterschap steeds meer kosten gemaakt die niet direct zijn te relateren aan de waarde van huizen, bedrijven en landerijen. Daarnaast richten de maatregelen van het waterbeheer zich in toenemende mate op het stedelijk gebied, klimaatbestendig waterbeheer, innovatie en duurzaamheid. Het algemeen bestuur heeft daarom besloten tot een wijziging van de kostentoedeling. Het kostendeel voor inwoners stijgt ten opzichte van dat voor huizenbezitters, bedrijven, landbouw en natuur.

Voor groepen die mogelijk het minst kunnen betalen, heeft Vechtstromen een sociaal vangnet. Wie in het werkgebied van Vechtstromen woont en in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, heeft ook recht op kwijtschelding van waterschapsbelastingen. De ontwerp-kostentoedelingsverordening ligt gedurende zes weken ter inzage, van 11 juli tot en met 22 augustus. Het algemeen bestuur van Vechtstromen besluit op 12 oktober over de kostentoedelingsverordening. Dit besluit vormt de basis voor de wijze waarop de kosten van Vechtstromen met ingang van 2017 worden verdeeld over de verschillende belastingcategorieën.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten