Foto: Eigen foto

Vechtstromen kijkt tevreden terug op 2015

Waterschap Vechtstromen heeft het merendeel van de in de begroting van 2015 gestelde doelen gehaald en 5,6 miljoen euro minder uitgegeven dan was begroot. Dit blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening van het waterschap. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om circa 1,2 miljoen euro aan te wenden om lastenverzwaringen de komende jaren tegen te gaan.

Ook wordt voorgesteld 1,7 miljoen euro van het voordelige saldo toe te voegen aan diverse reserves omdat het hier gaat om uitgaven die zijn doorgeschoven naar 2016. Daarnaast is het voorstel om 2,7 miljoen euro toe te voegen aan de reserves van het waterschap en de besteding ervan te betrekken bij de besluitvorming in het algemeen bestuur over de meerjarenverkenning op 6 juli.

Jaarlijkse besparingen lopen op tot 11,2 miljoen euro

Waterschap Vechtstromen is ontstaan in 2014 uit een fusie van de voormalige waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel. Met de fusie wordt een oplopend bedrag van jaarlijks 11 miljoen euro bespaard en daarnaast heeft het bestuur van Vechtstromen bij de start besloten tot 5 miljoen euro aan aanvullende besparingen om tariefstijgingen verder tegen te gaan. Deze structurele besparingen moeten in 2018 zijn gerealiseerd volgens een ingroeipad. Uit de jaarrekening blijkt dat Vechtstromen op koers ligt. In 2015 zijn de jaarlijkse besparingen opgelopen tot in totaal 11,2 miljoen euro.

Dagelijks bestuur tevreden over 2015

Wim Stegeman, portefeuillehouder financiën in het dagelijks bestuur, blikt tevreden terug: “Als dagelijks bestuur vinden we dat Vechtstromen een goed tweede jaar achter de rug heeft. Onze financiële ambities maken we waar en we hebben veruit het grootste deel van onze doelen voor 2015 gerealiseerd. Daarnaast hebben we in 2015 een fiks rentevoordeel weten te behalen van jaarlijks 4 miljoen euro. We hebben geprofiteerd van de historisch lage rentestand en een groot deel van onze leningen opnieuw afgesloten, voor een lange periode van 50 jaar. Daar kunnen we nog vele jaren de vruchten van plukken.”

Voordelen had Vechtstromen op verschillende gebieden. De relatief lage energieprijzen brachten prijsvoordelen met zich mee en ook vielen de kosten voor slibverwerking lager uit dan verwacht. Verder vielen de personeelslasten lager uit, mede omdat het waterschap terughoudend is geweest bij het invullen van vacatures en er een relatief laag ziekteverzuim was waardoor er minder hoefde te worden ingehuurd. Daarnaast lagen de belastinginkomsten iets hoger dan begroot. Nadelen waren er ook. Zo heeft Vechtstromen een voorziening moeten treffen omdat diverse gronden voor de belastingheffing voortaan als natuurterrein moeten worden aangeslagen en ook bracht de doorontwikkeling van de organisatie in 2015 kosten met zich mee. De zorg voor voldoende water, onder meer voor landbouw en natuur, en bescherming tegen wateroverlast zijn kerntaken van het waterschap.

Deze zorg gaat gepaard met het reguliere beheer en onderhoud van 4.200 kilometer watergangen, 1.300 stuwen en 200 gemalen. Langs de Vecht blijft gewerkt worden aan de realisatie van een halfnatuurlijke laaglandrivier, in 2015 onder meer in Ommen en in Hardenberg. Het project De Doorbraak nadert zijn voltooiing en in Noordoost Twente zijn vorig jaar onder de noemer Water Collectief Twente verschillende kleinschalige projecten afgerond die met name zijn gericht op droogtebestrijding. Daarnaast zijn in het Drentse deel van het werkgebied een groot aantal stuwen volledig vernieuwd of gerenoveerd en keringen op hoogte gebracht. Het Van Echtenskanaal, het Ommerkanaal en de vijvers in Haaksbergen zijn gebaggerd. Met de gemeenten Emmen, Coevorden, Hardenberg en Ommen zijn nieuwe afspraken gemaakt over hoe de komende jaren te werken aan een klimaatbestendig watersysteem.

Vechtstromen heeft vorig jaar zo’n 96 miljard liter afvalwater gezuiverd afkomstig van huishoudens en bedrijven. In 2015 is op de rioolwaterzuiveringen geïnvesteerd in de winning van energie uit afvalwater. In Emmen is de vernieuwing van de biogasinstallatie nagenoeg gereed en in Hengelo is de bouw van de energiefabriek van start gegaan. De accountant heeft voor het jaarverslag en de jaarrekening een goedkeurende verklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid. Het jaarverslag en de jaarrekening liggen ter inzage van 13 juni tot en met 27 juni. Het algemeen bestuur van Vechtstromen besluit op 6 juli over het jaarverslag en de jaarrekening en over de bestemming van het voordelige saldo

Artikel delen:
Gerelateerde berichten