Blauwgroene ambities Vechtstromen krijgen invulling

Met het voorstel voor de Programmabegroting 2020-2023 geeft het nieuwe dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen een belangrijke aanzet om werk te maken van de ambities uit het
bestuursakkoord ‘Een blauwgroene toekomst waaraan iedereen kan meedoen’. Verschillende initiatieven om te investeren in de thema’s klimaat, duurzaamheid en waterkwaliteit hebben een
plaats gekregen in de programmabegroting 2020-2023.

Het algemeen bestuur van Vechtstromen besluit op woensdag 27 november over de Programmabegroting 2020-2023. Volgens dagelijks bestuurslid Wim Stegeman (financiën) heeft Vechtstromen te maken met stevige wateropgaven: “Het voor Nederlandse begrippen hooggelegen Vechtstromen is extra kwetsbaar voor droogte en hevige neerslag en daarmee voor de gevolgen van een veranderend klimaat. Water stroomt nu eenmaal van hoog naar laag. De droge zomers van 2018 en 2019 mogen hiervan een levend bewijs zijn. Daarnaast is ons gebied, met zijn vele kleine waterloopjes met relatief weinig water, extra vatbaar voor problemen met de waterkwaliteit, zoals algengroei en medicijnresten.

Ook dit vraagt aandacht en investeringen. Verder vinden we dat we als overheid een verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan verduurzaming en het terugdringen van de uitstoot van CO2 . Tegelijkertijd moeten we daarbij de hoogte van onze belastingtarieven zeer zeker niet uit het oog verliezen. Met dit begrotingsvoorstel streven we naar balans tussen deze opgaven en de kosten, zoals afgesproken in het bestuursakkoord.”

Op basis van de ontwerp-programmabegroting geeft Vechtstromen in 2020 in totaal 143,7 miljoen euro uit aan de dagelijkse zorg voor voldoende en schoon water. Er wordt 59,1 miljoen geïnvesteerd in onder andere de renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen, stuwen, gemalen, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers en aanpassing van de huisvesting. De belastingen voor huishoudens en bedrijven nemen in het voorstel – zoals afgesproken in het bestuursakkoord – in 2020 met gemiddeld 3,4% toe.

Ook stelt het dagelijks bestuur voor om een bestemmingsreserve in te stellen die wordt gevoed met dividend dat het waterschap ontvangt van de Nederlandse Waterschapsbank. Met de bestemmingsreserve zijn middelen beschikbaar om te investeren in innovatie en voor demping van de lastendruk. In 2019 heeft Vechtstromen 2,6 miljoen euro dividend uitgekeerd gekregen. Het dagelijks bestuur ziet 2020 als een overgangsjaar. Verdere beleidskeuzes, voor de periode 2021-2023, worden volgend voorjaar gemaakt met de besluitvorming over de Meerjarenverkenning.

Wat gaat Vechtstromen in 2020 doen?

In 2020 wordt een start gemaakt met de verwezenlijking van de blauwgroene ambities van het nieuwe bestuur. Voorbeelden van initiatieven zijn:

 Vechtstromen gaat in afstemming met partners en belanghebbenden een beleidslijn ontwikkelen voor
aanpassingen in het systeem van sloten, beken, kanalen, beken, rivieren, stuwen en gemalen. Aanpassingen zijn gericht op het minder snel afvoeren en meer vasthouden van water. Dit moet wateroverlast beperken, verdroging tegengaan en leiden tot aanvulling van het grondwater;

 Vechtstromen wil bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van CO2 , met onder meer de deelname aan de Regionale Energiestrategieën (RES) in Drenthe en in Twente en de realisatie van 8 zonnevelden op eigen locaties.

 De bouw van de rioolwaterzuivering Vriezenveen gaat van start en de verbouw van de rioolwaterzuivering Almelo-Vissedijk wordt afgerond;

 De uitvoering van het Vechtproject Karshoek Stegeren gaat van start;

 In het stroomgebied van de Dinkel krijgen de Elsbeek, Glanerbeek en Ruenbergerbeek een andere
inrichting;

 In Emmen wordt gestart met de aanleg van een nieuwe persleiding van de stad naar de rioolwaterzuivering;

 Duurzaamheid krijgt aandacht met onder meer het opstellen van een vergroeningsstrategie en een herziening van het maaibeleid;

 De modernisering van de huisvesting wordt vervolgd met onder meer de samenvoeging van de locaties Hardenberg en Vriezenveen en de aanpak van de locatie Almelo, inclusief de realisatie van extra parkeergelegenheid.

Het bestuur van Vechtstromen hecht veel belang aan de financiële positie van Vechtstromen op de langere termijn en een beperkte stijging van de waterschapstarieven. Om die reden wil het bestuur in het voorjaar van 2020 – als onderdeel van de besluitvorming over de Meerjarenverkenning – een integraleafweging maken van lopende verplichtingen en nieuwe opgaven en ambities, binnen de beschikbare financiële middelen.

Stikstofproblematiek

De Raad van State heeft bepaald dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer mag worden gebruikt als basis voor toestemming voor activiteiten en projecten. Het waterschap gaat verder met de voorbereiding van projectplannen, met daarbij de inschatting dat er een aanzienlijk risico is dat de realisatie van projecten vertraging oploopt.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten