Positief eerste jaar voor waterschap Vechtstromen

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft in zijn vergadering van 1 juli 2015 het jaarverslag over 2014 vastgesteld. Uit dit eerste jaarverslag van Vechtstromen blijkt dat het merendeel van de gestelde doelen behaald is. daarbij heeft Vechtstromen € 5 miljoen minder uitgegeven dan begroot.

 

Het algemeen bestuur complimenteert de organisatie met het behaalde resultaat. Het bestuur besluit € 2,5 miljoen van dit positieve saldo toe te voegen aan de reserves, mogelijke lastenstijgingen in de komende jaren tegen te gaan. Ook wordt € 2,5 miljoen gereserveerd voor werk dat als gevolg van de fusie, in het opstartjaar van de nieuwe organisatie, is doorgeschoven naar 2016.

 
Vechtstromen bespaart door de fusie structureel een bedrag dat oploopt tot € 11 miljoen per jaar. In het eerste jaar is direct de afgesproken ruim € 7 miljoen besparing gerealiseerd. Tegelijkertijd heeft het waterschap 90% van zijn voorgenomen investeringen, ruim € 40 miljoen, daadwerkelijk gedaan. Door zijn doelmatige manier van werken is Vechtstromen in staat te voldoen aan de afspraak uit het bestuursakkoord om de belasting¬tarieven van het waterschap slechts in beperkte mate te laten stijgen.

 
Vechtstromen investeert veel in samenwerking en innovatie. Door nauw samen te werken en zich te verbinden aan partners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners in het gebied, en door de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technieken, is het waterschap in staat om samen met zijn omgeving maatschappelijke waarde te creëren en modern waterbeheer vorm te geven. Dat is nodig, want het klimaat verandert. Steeds vaker hebben we te maken met hevige plensbuien, afgewisseld door langdurige periode van droogte. De opgave om wateroverlast of juist verdroging te voorkomen wordt steeds groter. Nieuwe concepten zoals ‘Building with Nature’, de ‘Klimaatactieve Stad’ of de ontwikkeling van de Energiefabriek in Hengelo helpen Vechtstromen de klimaatopgave op effectieve en doelmatige wijze het hoofd te bieden. Samen met partners werkt Vechtstromen zo aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving, met schoon, voldoende en veilig water. Voor landbouw en natuur, in de stad, en voor recreatie en toerisme.

 
In 2014 zijn verschillende projecten tot stand gebracht en andere juist gestart; bijvoorbeeld de Regge door Goor (Reggeherstelprojecten), de herinrichting van de Bornsebeek en de Bolscherbeek, de Vechtoevers in Ommen. Vechtstromen werkt daarmee volop aan waterkwaliteit en veiligheid in het gebied. Tegelijkertijd ontstaan daarbij allerlei mogelijkheden voor waterbeleving, met als spin-off tal van regionale recreatieve initiatieven in de samenleving.

 
Vechtstromen zorgde in 2014 voor het beheer en onderhoud van in totaal 4.400 kilometer watergangen, 1.300 stuwen en 200 gemalen.
Vorig jaar heeft Vechtstromen zo’n 90 miljard liter afvalwater gezuiverd. De rioolwaterzuiveringen halen 5 tot 10% meer stikstof en fosfaten uit het afvalwater dan wettelijk bepaald. De rioolwaterzuivering Glaner-brug is vorig jaar gerenoveerd en de rioolwaterzuivering Emmen wordt in 2014/2015 gerenoveerd.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten