Kindplein-West op locatie Koloriet/Dennenkamp

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de locatie waar de scholen Het Koloriet en De Dennenkamp gevestigd zijn aan te wijzen als locatie voor het Kindplein-West.

Het is de bedoeling dat de twee scholen zich hier op termijn samen met basisschool Guido de Bres vestigen in een nieuw gebouw. Realisatie van het Kindplein start niet eerder dan 2019. Wel kunnen de voorbereidingen eerder worden opgestart. De Ommense basisscholen Guido de Bres, Het Koloriet en De Dennenkamp zitten in sterk verouderde gebouwen.

Op het Kindplein West kunnen de drie basisscholen zich gezamenlijk in een nieuw gebouw vestigen. De bestaande schoolgebouwen worden dan gesloopt. In een nieuw te bouwen gezamenlijk gebouw, kunnen eventueel ook andere onderwijsgerelateerde of maatschappelijke voorzieningen gevestigd worden. De gemeenteraad heeft in december 2015 opdracht gegeven om de plannen voor een KindpleinWest nader uit te werken in de vorm van een locatieonderzoek en het opstellen van een Plan van Aanpak.

In het locatieonderzoek zijn drie locaties in beeld gebracht: een terrein naast de Carrousel aan de Chevalleraustraat, de huidige locatie van de Guido de Bresschool en het terrein waar de scholen De Koloriet en De Dennenkamp staan. In het onderzoek is gekeken in hoeverre de locaties geschikt zijn voor onderwijsfuncties en eventuele aanverwante functies. Daarnaast is gekeken naar de ruimtelijke inpassing en de kosten van onder andere sloop, vervangende huisvesting, verkeersmaatregelen, enz. Uit het onderzoek blijkt dat de locatie Koloriet/Dennenkamp het beste scoort en de voorkeur heeft.

Ook de schoolbesturen hebben aangegeven dat zij de locatie Koloriet/Dennenkamp als meest kansrijke locatie zien. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de locatie Koloriet/Dennenkamp aan te wijzen als definitieve locatie voor het Kindplein West. Omdat de gemeente Ommen financieel een pas op de plaats moet maken, is het voorstel de realisatie van het Kindplein niet eerder te starten dan in 2019. Het college realiseert zich dat de voorbereidingen van nieuwbouw voor de schoolbesturen complex is en de nodige tijd kost. Daarom stelt het college voor de voorbereidingen op te starten nadat de begroting voor 2017 is vastgesteld. Hierin worden de voorbereidingskosten meegenomen.

Het jaar 2017 kan dan benut worden om het plan samen met de schoolbesturen, partners en de omgeving van de locatie verder vorm te geven. De gemeenteraad neemt op 23 juni een besluit.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten