Plannen windpark De Veenwieken opnieuw ter inzage

Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpinpassingsplan, het aangepaste milieueffectrapport (m.e.r.) en de ontwerpbeschikkingen van de omgevingsvergunning, worden de ruimtelijke procedures rond windpark De Veenwieken vervolgd.

De plannen liggen vanaf donderdag 9 juni 2016 ter inzage. Op woensdag 22 juni 2016 organiseren de gemeente Hardenberg en provincie Overijssel een inloopbijeenkomst, tussen 18.30 en 21.00 uur in De Baron in Dedemsvaart. Initiatiefnemers De Wieken en Raedthuys Windenergie willen in het gebied tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg windpark De Veenwieken realiseren, met 5 windturbines in de gemeente Hardenberg en 5 windturbines in de gemeente Ommen.

De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel willen meewerken aan dit initiatief. Met het plan wordt een bijdrage geleverd aan de provinciale en gemeentelijke doelstellingen voor duurzame energie.

Bestemmingsplan, inpassingsplan en milieueffectrapport

De voorontwerpen van het gemeentelijke bestemmingsplan en het provinciale inpassingsplan zijn eind 2015 door de gemeente en provincie ter inzage gelegd. Op basis van de reacties die zijn ingediend, zijn het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpinpassingsplan gemaakt. Hierin is precies aangegeven op welke locaties de windturbines gebouwd mogen worden. Ook het milieueffectrapport, waarin is onderzocht wat de gevolgen voor het milieu zijn van het windpark, heeft ter inzage gelegen en is door de onafhankelijke commissie voor de m.e.r. beoordeeld. Naar aanleiding van een eerste advies is het rapport aangevuld. De commissie vindt nu dat het aangevulde milieueffectrapport de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over windpark De Veenwieken.

Omgevingsvergunning

Initiatiefnemers De Wieken en Raedthuys hebben bij de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van in totaal 10 windturbines. De Wieken BV heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van 6 windturbines: 4 op grondgebied van de gemeente Hardenberg en 2 op grondgebied van de gemeente Ommen. Omdat het grootste deel van de windturbines van deze aanvraag in de gemeente Hardenberg ligt, is de gemeente Hardenberg ‘bevoegd gezag’ en is deze aanvraag bij de gemeente Hardenberg ingediend.

Raedthuys Windenergie BV heeft een aanvraag ingediend voor 4 turbines: 3 op grondgebied van de gemeente Ommen en 1 op grondgebied van de gemeente Hardenberg. Hier geldt dat de provincie Overijssel ‘bevoegd’ gezag is, omdat het grootste deel van de turbines van deze aanvraag in de gemeente Ommen ligt. De omgevingsvergunningaanvragen hebben betrekking op in totaal 10 windturbines van het type Enercon E-103. Dit type windturbine heeft een ashoogte van 98 meter en rotordiameter van 103 meter. De tiphoogte is 149,9 meter. Hierdoor hoeven de turbines niet van luchtvaartverlichting te worden voorzien. Het vermogen van deze windturbines is 2,35 MW. Met dit type windturbine wordt voldaan aan de normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid.

Plannen ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en –inpassingsplan inclusief het inspraakverslag, het aangepaste milieueffectrapport en de ontwerpbeschikkingen van de omgevingsvergunning liggen vanaf donderdag 9 juni 2016 tot en met woensdag 20 juli 2016 ter inzage. Tijdens de terinzagelegging is het mogelijk een zienswijze in te dienen. Er wordt bij zowel de gemeente Hardenberg als de provincie Overijssel een procedure doorlopen. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop men kan reageren op de plannen. Op www.hardenberg.nl wordt uitgelegd hoe men kan reageren en bij welk bevoegd gezag.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 22 juni 2016 vindt een inloopbijeenkomst plaats over de plannen. Belangstellenden zijn welkom tussen 18.30 en 21.00 uur in De Baron in Dedemsvaart om de plannen te bekijken. Er vindt geen plenair gedeelte plaats. Medewerkers van gemeente en provincie en ook de initiatiefnemers zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten