Ommen werkt aan Verkeersvisie

Het college van B&W van de gemeente Ommen heeft samen met diverse belangengroepen gewerkt aan een Verkeersvisie. Hierin staat hoe de gemeente in de komende jaren om wil gaan met verkeer en vervoer, in zowel de stad als het buitengebied, inclusief concrete maatregelen. Het concept van de Verkeersvisie Ommen 2030 wordt op 6 oktober behandeld door de Raadscommissie. Na behandeling in de Raadscommissie, past het college de Verkeersvisie aan en wordt de visie ter inzage gelegd.

Aanleiding voor het opstellen van een Verkeersvisie zijn de veranderingen in de samenleving en in Ommen zelf. Zo heeft het centrum van Ommen een ingrijpende metamorfose ondergaan en is de N36 rond Ommen aangelegd zodat doorgaand verkeer niet langer door het centrum rijdt. Ook zijn er plannen om de N340 en N48 aan te passen en worden de eerste woningen gebouwd in De Vlierlanden. Bovendien is het huidige verkeersplan van de gemeente Ommen aan een actualisatie toe.

Een Verkeersvisie geeft antwoord op de uitdagingen en knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer. In de Verkeersvisie is aangegeven hoe het verkeerssyteem in de gemeente eruit kan zien. De keuzes die in de visie worden gemaakt, vormen de basis voor toekomstige maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer.

Er ligt inmiddels een eerste concept van de Verkeersvisie Ommen 2030. Hier is in de eerste helft van 2016 samen met diverse belangenorganisaties aan gewerkt. In de conceptverkeersvisie staat bijvoorbeeld hoe de optimale verkeersstructuur in de stad Ommen er in de toekomst uit kan zien, inclusief concrete maatregelen om dit te bereiken zoals het doortrekken of afsluiten van wegen.

Ook wordt aandacht besteed aan parkeren, de positie van vracht- of landbouwverkeer en fietsverkeer. Voor het buitengebied en de kernen worden in de Verkeersvisie vooral maatregelen genoemd die bijdragen aan de bereikbaarheid van het buitengebied. Ook is bijvoorbeeld aandacht voor fietsverkeer tussen de verschillende kernen. Voor de gehele gemeente geeft de visie aan hoe de gemeente om wil gaan met duurzame mobiliteit en openbaar vervoer.

De belanggroepen die hebben meegedacht bij het opstellen van de visie, hebben inmiddels hun eerste reactie gegeven. Het concept van de Verkeersvisie wordt op 6 oktober in de Raadscommissie besproken. De reacties van de belangengroepen zijn onderdeel van het voorstel, zodat de Raadscommissie deze reacties kan meenemen bij de behandeling.

Nadat het de Raadscommissie het concept heeft behandeld, gaat het college van B&W opnieuw aan de slag met de Verkeersvisie. Naar verwachting stelt het college de Verkeersvisie in het najaar vast. Daarna wordt de visie ter inzage gelegd en kunnen belangstellenden reageren. Vervolgens kan de gemeenteraad de Verkeersvisie Ommen 2030 vaststellen.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten