Verkeersvisie voor bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig

Hoe gaat de gemeente Ommen de komende jaren om met verkeer en vervoer in de stad en het buitengebied? Die vraag wordt beantwoord in de Verkeersvisie Ommen 2030.

Het college van B&W heeft de Verkeersvisie vastgesteld en legt deze nu aan de gemeenteraad voor. Bij de visie hoort een uitvoeringsprogramma met concrete projecten. De uitvoering van deze projecten draagt bij aan een bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig Ommen in 2030.

De Verkeersvisie geeft antwoord op de uitdagingen en knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer. De visie richt zich op de duurzame bereikbaarheid van Ommen per fiets, auto en openbaar vervoer. De keuzes die worden gemaakt, vormen de basis voor toekomstige maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. Inwoners, ondernemers en belangenorganisaties zijn betrokken geweest bij het opstellen van de visie. Daarna heeft het concept van de visie ter inzage gelegen. Het college van B&W heeft de Verkeersvisie 2030 nu vastgesteld.

Wethouder Hans ter Keurst: ,,Er is de afgelopen jaren al het nodige veranderd op het gebied van verkeer en vervoer in Ommen. Doorgaand verkeer rijdt door de aanleg van de N36 voor een belangrijk deel niet meer door het centrum. Door de plannen voor de N340 en N48 wordt verkeer nog meer om Ommen heen geleid. Bovendien zien we ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden en is er hernieuwde aandacht voor de fiets. Met deze Verkeersvisie spelen we hierop in. We hebben bij het opstellen van de Verkeersvisie goed geluisterd naar onze inwoners, ondernemers en belangengroepen. Er ligt nu een visie waarmee we een bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig Ommen in 2030 kunnen realiseren. De raad is nu aan zet.”

Aantrekkelijke fietsverbindingen

De (elektrische) fiets speelt een steeds belangrijkere rol als vervoermiddel. Met een netwerk van hoogwaardige fietspaden tussen de kleine kernen en de stad Ommen wil de gemeente fietsen nog meer stimuleren. Aansluiting op de mogelijke fietssnelweg tussen Zwolle en Hardenberg biedt kansen voor Ommen. Binnen de kern Ommen moet de fiets het meest populaire vervoersmiddel worden. Daarvoor zijn aantrekkelijke fietsverbindingen nodig vanuit woonwijken naar winkels en voorzieningen in het centrum. Daar waar fietspaden hoofdroutes of rotondes kruisen, moet de fietser wel voorrang verlenen. Dit is duidelijker en veiliger voor de fietser. Fietsers moeten drukke (water)wegen zoveel mogelijk ongelijkvloers kunnen oversteken. Om de toegankelijkheid van het centrum te vergroten, is het voorstel fietsen in het voetgangersgebied toe te staan. Bij een goed fietsklimaat horen ook veilig een goed verspreide stallingsvoorzieningen, zoals een bewaakte fietsenstalling in het centrum in de zomermaanden met oplaadpunten voor de elektrische fiets.

Flexibel en vraaggestuurd openbaar vervoer

Volgens de Verkeersvisie vormen de populaire en goed gewaardeerde Vechtdallijnen de ruggengraat van het openbaar vervoer in de regio. Het treinstation in Ommen vormt een belangrijk knooppunt voor openbaar vervoer. Daar horen voldoende parkeervoorzieningen voor auto en fiets bij en een prettig verblijfsklimaat. Het openbaar vervoer per bus wordt in de toekomst steeds meer flexibel en vraaggestuurd. Initiatieven hiervoor worden nu al ontwikkeld, zoals buurtbussen en doelgroepenvervoer. Vernieuwende ideeën vanuit de markt voor vraaggestuurd vervoer in het buitengebied worden ondersteund en aangewakkerd.

Hoofdroute autoverkeer

Naar verwachting neemt autoverkeer in de regio verder toe. Daarbij zien we steeds vaker elektrische auto’s en in de toekomst mogelijk ook zelfrijdende auto’s. Een goede bereikbaarheid van Ommen per auto voor bewoners en bezoekers staat in de Verkeersvisie centraal. De hoofdroute vanaf de regionale wegen loopt via de Balkerweg, Slagenweg, Coevorderweg en Stationsweg. Om de aansluiting vanaf de Balkerweg met de N48 te verbeteren worden hier twee rotondes aangelegd. De aansluiting van de Varsenerdijk op de N340 wordt afgewaardeerd zodat autoverkeer vooral via de Balkerweg rijdt. Om te voorkomen dat verkeer vanuit het zuiden via het centrum naar het noorden rijdt, is het wenselijk om vanaf de Slagenweg een aansluiting op de N36 te realiseren. Om de verkeersstructuur in de kern Ommen te verbeteren, wordt onderzocht of het doortrekken van de Danteweg langs de Carroussel richting de Balkerweg een optie is.

Centrum

Het centrum blijft voor autoverkeer bereikbaar. Wel is de Vechtkade als verblijfsgebied ingericht. Er zijn verdere maatregelen nodig om doorgaand verkeer via de Vechtkade verder tegen te gaan. In het centrumgebied worden venstertijden voor bevoorradingsverkeer ingesteld. Om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen, wordt aan de oostkant van het centrum een parkeervoorziening aangelegd.

Gemeenteraad

De Verkeersvisie Ommen 2030 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma zijn door het college van B&W vastgesteld en worden nu ter besluitvorming voorgelegd aan  de gemeenteraad. De raadscommissie bespreekt de Verkeersvisie op 6 april. De gemeenteraad neemt naar verwachting op 20 april een besluit.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten