Ommen in 2030 duurzaam bereikbaar

Het college van B&W van Ommen heeft besloten de concept Verkeersvisie Ommen 2030 ‘Duurzaam Bereikbaar’ vanaf woensdag 4 januari 2017 zes weken ter inzage te leggen. In deze periode kunnen inwoners, organisaties, ondernemers en overige belanghebbenden hun mening en suggesties over de concept verkeersvisie geven in een inspraakreactie. De concept verkeersvisie is vanaf die datum in te lezen op het gemeentekantoor en te lezen op de website van de gemeente Ommen.

De concept Verkeersvisie is in samenspraak met belangenverenigingen en vertegenwoordigers van ondernemers en  inwoners opgesteld. Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten geweest en er kon schriftelijk op  het eerste concept gereageerd worden. Op 6 oktober is het concept behandeld in de raadscommissie. Naar aanleiding van de  op- en aanmerkingen van de insprekers en de commissieleden is de concept verkeersvisie aangepast.

Duurzaam bereikbaar

De titel van de concept verkeersvisie is ‘Duurzaam bereikbaar’. De visie speelt in op de trends en ontwikkelingen op het gebied van inrichting van wegen en de vervoersmiddelen die wij nu en in de toekomst gaan gebruiken waarbij veiligheid en leefbaarheid een belangrijk uitgangspunt is.

De gemeente wil het gebruik van de (elektrische) fiets stimuleren. Hiervoor is bijvoorbeeld wenselijk om het netwerk van fietspaden compleet te maken. De elektrische fiets wordt steeds meer gebruikt. Dit vraagt om veilige stallingsmogelijkheden met oplaadpunten voor deze fietsen. Ook worden de e-bikes gebruikt voor woon-/werkverkeer. Door mee te werken aan de plannen voor de aanleg van een fietssnelweg tussen Zwolle en Hardenberg wordt dit gestimuleerd.

De vechtdallijnen vormen de ruggengraat van het openbaar vervoer in de regio. Het openbaar vervoer per bus zal in de toekomst steeds meer vraag gestuurd worden. Initiatieven hiervan worden nu al ontwikkeld, zoals buurtbussen en doelgroepenvervoer. Vernieuwende ideeën vanuit de markt voor vraaggestuurd vervoer in het buitengebied worden ondersteund en aangewakkerd.

Toch is de verwachting dat in deze regio het autoverkeer zal toenemen. Steeds vaker is dat een elektrische auto of een zelfrijdende auto. Ommen zelf moet voor zowel de bewoner als de bezoeker bereikbaar blijven. Wel is het wenselijk voor de leefbaarheid om het autoverkeer zo veel mogelijk om het centrum van Ommen te leiden.

Hiervoor zijn in de visie een groeimodel ontwikkeld om er voor te zorgen dat op termijn niet meer dan 3500 motorvoertuigen over de vechtkade rijden. Voor het doorgaande verkeer wordt de Balkerweg/N48 de hoofdontsluiting van Ommen. Het verkeer vanuit het zuiden van Ommen gaat nu via het centrum naar het noorden. In de visie wordt dit vermeden door de aanleg van een nieuwe aansluiting op de N36 vanuit de Slagenweg.

Uw mening

De concept verkeersvisie ligt vanaf woensdag 4 januari tot en met donderdag 16 februari 2017 ter inzage. Tijdens die periode kunt u schriftelijk aangeven wat u van de visie vindt. Alle reacties worden na 16 februari samengevoegd in de inspraaknota. In de inspraaknota komt te staan welke zienswijzen, op- en aanmerkingen zijn ontvangen inclusief een reactie of visie wordt aangepast of niet.

Het definitieve concept van de verkeersvisie inclusief alle zienswijzen wordt op 14 maart behandeld in de vergadering van burgemeester en wethouders en daarna aangeboden aan de raadscommissie (donderdag 6 april 2017). De gemeenteraad kan het vervolgens in haar vergadering (donderdag 20 april 2017) de verkeersvisie behandelen.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten