Ommen wil de kracht van cross-overs benutten voor een sterke economie

Het college van B&W wil samen met lokale en regionale partners bouwen aan een sterke economie. Daarbij richt Ommen zich op het ontwikkelen van innovatieve cross-overs tussen de zes pijlers van de Ommense economie: bedrijventerrein/ bedrijvigheid, centrum, vrijetijdseconomie, agro & food, zorg en wonen. Bij de uitvoering wil de gemeente samenwerken met lokale ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en met lokale/regionale partners.

Ommen kent een gunstige economische ligging in de Regio Zwolle en het Vechtdal. Het versterken van de economie is dan ook een speerpunt van het gemeentelijk beleid. In de Economische Visie 2030  geeft het college richting aan het economisch beleid voor de komende jaren. De visie is opgesteld in overleg met lokale ondernemers uit verschillende sectoren.

Uit een economische analyse blijkt dat de economische structuur van Ommen rust op zes pijlers. Daarom richt het beleid voor de komende jaren zich op deze pijlers. Zo beschikt Ommen over meerdere bedrijventerreinen. Daarbij blijft het economisch beleid zich volgens de visie de komende jaren richten op het actief verkopen van kavels op bedrijventerrein De Rotbrink.

Ook de verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk en dynamisch centrum is een belangrijke economische pijler. Hiervoor zet de gemeente in op uitvoering van het actieplan voor het centrum, samen met lokale ondernemers.

De vrijetijdseconomie is een zeer belangrijke economische sector. Samen met haar partners wil de gemeente deze sector verder versterken en uitbouwen. Daarbij ligt de focus op innovatie, duurzame productontwikkeling en het aantrekken van nieuwe doelgroepen.

Ommen is ook een sterk agrarische gemeente. De vierde pijler is dan ook Agro & Food. Hierbij wil de gemeente samen met de sector en binnen de Regio Zwolle inzetten op het versterken van de diversiteit van de sector en het bevorderen van duurzame ontwikkeling in de agroketen, waaronder het versterken van het imago van streekproducten.

Binnen de pijler zorg biedt vooral samenwerking met de vrijetijdsector kansen voor economische groei.Tenslotte levert het bouwen van woningen op meerdere manier een bijdrage aan de economische ontwikkeling. Denk aan het versterken van de bouwsector, het winkelaanbod en het voorzieningenniveau.

Cross-overs

Volgens de economische visie bieden bestaande en nieuwe cross-overs tussen de zes pijlers kansen voor het versterken van de economische groei. Hierbij wil de gemeente samen optrekken met lokale ondernemers, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Om hier vorm en inhoud aan te geven, sluit Ommen zich aan bij initiatieven als  Kennispoort Regio Zwolle, Vechtdal Kompas, Ondernemershuis voor het Vechtdal, Vechtdal Projecten en Startershuis DOEN. Natuurlijk wordt ook samengewerkt met het bedrijfsleven. Daarnaast gaat de gemeente op zoek naar ambassadeurs die het belang van de cross-overs breed voor het voetlicht kunnen brengen.

Uitvoeringskader

Bij de economische visie hoort een uitvoeringskader. Hierin staan concrete maatregelen voor de komende vier jaar. De gemeenteraad behandelt de economische visie in de raadsvergadering van 28 september.

 

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten