Kracht van de samenleving centraal in Ommen

Ommen als aantrekkelijke woongemeente en bruisend centrum van het Vechtdal, waarbij de gemeente op een duurzame en gastvrije manier invulling geeft aan beleid en de kracht van de samenleving benut. Deze ambitie voor de komende jaren blijkt uit de Kadernota voor 2016 , die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad aanbiedt.

 

De Kadernota geeft richting aan de ontwikkelingen en het beleid voor de gemeente Ommen in de komende jaren. Daarmee vormt de Kadernota een belangrijke leidraad voor het opstellen van de begroting voor 2016. Het college van B&W heeft de Kadernota opgesteld en legt deze nu voor aan de gemeenteraad. De nota borduurt voort op het college uitvoeringsprogramma ‘Daadkrachtig en Duurzaam in Dialoog’ en de toekomstvisie ‘Het Ommer Motief’ en focust op vier inhoudelijke thema’s en een bestuurlijke focus.

 

Wethouder Ko Scheele: ‘We zien mooie ontwikkelingen in de Ommense samenleving, waarbij inwoners steeds vaker zelf initiatieven nemen. Daar zijn we trots op. We willen de kracht van de samenleving koesteren en hier de komende jaren ruimte aan geven door anders te kijken naar de samenleving en onze eigen rol daarin. Aan de andere kant zien we dat de forse bezuinigingen impact hebben op de samenleving. Een duurzaam financieel beleid, vraagt echter om scherpe en daadkrachtige keuzes. Die keuzes hebben we in deze Kadernota gemaakt en leggen we voor aan de gemeenteraad. We willen binnen deze kaders samen met onze inwoners en ondernemers de kansen die er zijn benutten en zo verder bouwen aan een toekomstbestendig Ommen.’

 

Wethouder Klaas Smid: “Om ervoor te zorgen dat Ommen dé plek is en blijft in het Vechtdal, wil het college breed kijken naar wat Ommen aantrekkelijk maakt als woongemeente. Met de Woonvisie is hiervoor al een belangrijke eerste stap gezet. Om leefbaarheid in de kernen en het platteland te versterken en het voorzieningenniveau te behouden, wil het college meedenken met initiatieven van plaatselijk belangen of andere organisaties.” Wethouder Ko Scheele: “Ommen heeft een uitgebreid en hoogwaardig onderwijsaanbod. De huisvesting van met name het basisonderwijs vraagt de komende jaren aandacht.”

 

Burgemeester Marc-Jan Ahne: “Het college wil de komende jaren inzetten op samenwerking in de regio, voor een sterke en gezonde economie. Als toonaangevende toeristische gemeente is Ommen al trekker van de cluster vrijetijdseconomie in de Regio Zwolle. Om deze positie te versterken, wordt ingezet op innovatie. Het college legt daarbij de focus op het verder ontwikkelen van het centrum en niet op grootschalige bedrijvigheid buiten het centrum. Het invoeren van parkeerbelasting heeft dan ook niet onze voorkeur”

 

Wethouder Klaas Smid: “De kwaliteit van het centrum van Ommen is wat het college betreft één van de topprioriteiten voor de komende jaren. Niet alleen om een bruisend centrum te realiseren voor bezoekers, maar juist ook om een impuls te geven aan Ommen als aantrekkelijk woongemeente. Een goede bereikbaarheid is hiervoor essentieel. Daarom wordt ingezet  op het vergroten van verkeersveiligheid en het aanpakken van verkeersknelpunten op N-wegen.”

 

De Ommense samenleving kent een sterke sociale samenhang. Om de ambities voor de komende jaren te halen, wil het college de kracht van de samenleving benutten en versterken. Dat betekent  meebewegen met initiatieven uit de samenleving, ruimte bieden aan kansen en los durven laten. Hiervoor wil het college de komende jaren experimenteren met nieuwe vormen van participatie.

 

Wethouder Ko Scheele: “Met de decentralisatie van allerlei zorgtaken en taken op het gebied van werk en inkomen, heeft de gemeente nieuwe taken gekregen en zijn bestaande taken uitgebreid. Als het aan het college ligt, blijven kwaliteit van de zorg en de menselijke maat voorop staan. Het maatschappelijk landschap dat past bij deze visie, wordt doorontwikkeld. Uitgangspunt is een betrokken samenleving waarin iedereen mee kan doen en een betrokken overheid die oog heeft voor mensen die hulp nodig hebben.”

 

Duurzaamheid loopt de komende jaren als een rode draad door het gemeentelijke beleid. Het gaat daarbij om duurzaamheid in de breedste zin van het woord: van omgaan met afval en duurzaam bouwen tot duurzame inzetbaarheid van personeel en leefbaarheid in kleine kernen. Het college wil hierin zelf het goede voorbeeld geven.

 

In de Kadernota worden nog geen budgetten toegekend omdat dit bij de begroting gebeurt. Wel geeft het college richting aan en een doorkijkje naar het financiële beeld voor de komende jaren aan de hand van de genoemde ontwikkelingen in de Kadernota. Het financieel beleid blijft als het aan het college ligt gedegen, sober en doelmatig. Om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren, nieuwe ontwikkelingen te blijven stimuleren en het voorzieningenniveau op peil te kunnen houden, zijn onder andere extra belastingopbrengsten noodzakelijk. Hiermee is in het bezuinigingsprogramma ‘Mee(r) doen met Ommen’ al rekening gehouden. De mogelijkheden voor extra opbrengsten zijn in het Meerjaren Belastingplan 2015-2020 in beeld gebracht. Dit plan biedt het college bij de Kadernota aan. Uit het Belastingplan blijkt onder andere dat een eigenaar van een gemiddelde woning jaarlijks 10 euro meer belasting betaalt, als de gemeenteraad ervoor kiest de OZB met 5% te verhogen. In dat geval laat de begroting voor 2015 nog een tekort zien, maar heeft Ommen vanaf 2016 een sluitende meerjarenbegroting en blijft ook de algemene reserve voldoende.

 

De Kadernota en het Meerjaren Belastingplan is beschikbaar op www.ommen.nl.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten