Begroting Ommen 2018: financieel gezond

Het college van B&W van de gemeente Ommen presenteert een structureel sluitende meerjarenbegroting voor 2018. In de begroting concludeert het college dat alle ambities uit het collegeprogramma zijn gehaald. Er is zelfs ruimte voor investeringen. Toch rekent wethouder Ko Scheele zich niet rijk: “We sluiten deze periode financieel gezond af, maar presenteren een behoedzame begroting. Wat ons betreft blijft Ommen zich richten op een financieel gezonde toekomst.”

Collegeprogramma uitgevoerd

De begroting voor 2018 is de laatste van de huidige collegeperiode. In de Kadernota is al aangegeven dat allereerst de ambities uit het collegeprogramma worden afgewikkeld. Dat is gelukt: in de begroting concludeert het college dat het programma grotendeels is uitgevoerd of dat de voorbereidingen voor uitvoering zijn gestart. Sinds vorig jaar wordt flink gebouwd in De Vlierlanden, het centrum en het Havengebied. Het verder versterken van het centrum wordt met de uitvoering van het actieplan opgepakt.

Ook de verkoop van bedrijfskavels op bedrijvenpark De Rotbrink loopt goed.

Het college investeert in de toekomst van Ommen met geld voor onderwijshuisvesting. De uitbreiding van het Vechtdal College is al gerealiseerd en de raad heeft besloten tot realisatie van het Kindplein West, waarbij meerdere basisscholen zich onder één dak vestigen.

Structureel sluitende begroting

De komende jaren laat de begroting overschotten zien. Dit komt vooral doordat de gemeente Ommen meer geld van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van allerlei taken. Er is wel sprake van een incidenteel tekort. Dit wordt veroorzaakt doordat het college jaarlijks geld opzij wil zetten voor realisatie van het Kindplein West.

Deze incidentele uitgave wordt betaald uit de algemene reserve. Die reserve bedraagt de komende jaren meer dan 6 miljoen euro. Dat is ruim boven de gewenste minimale omvang van 3,5 miljoen euro. Daarmee heeft de gemeente Ommen voldoende reserves om eventuele financiële tekorten op te vangen.

Ko Scheele: “Financieel gezonde toekomst”

Wethouder Ko Scheele: “We kijken terug op een enerverende collegeperiode. We stonden voor een lastige financiële opgave. Door stevig te bezuinigen, voorzichtig met ons geld om te gaan en zorgvuldig investeringen te doen, sluiten we deze periode financieel gezond af. Toch rekenen we ons niet rijk. We presenteren daarom een behoedzame begroting. Wat ons betreft blijft Ommen zich richten op een financieel gezonde toekomst.”

Investeringen

Het college stelt de gemeenteraad voor om in 2018 439.000 euro te bestemmen voor zogenaamd nieuw beleid. Het gaat onder andere om maatregelen om overlast van honden te voorkomen, informatieveiligheid, oplaadpunten voor elektrische auto’s en AED’s.

Het college wil de komende jaren samen met lokale en regionale partners bouwen aan een sterke economie met de uitvoering van de economische visie. Dat is nodig omdat het aantal bijstandsgerechtigden nog steeds hoog is. Daarom is werkgelegenheid belangrijk. Gelijktijdig stelt het college voor om te investeren in plaatsen voor beschut werken.

Om ervoor te zorgen dat evenementen in de gemeente op een veilige manier kunnen plaatsvinden, trekt het college geld uit voor onder andere het beheersen van veiligheidsrisico’s en toezicht op evenementen. Vanaf 2018 wil het college ook geld beschikbaar stellen voor toezicht in de openbare ruimte, waaronder parkeren of wrakfietsen in het centrum. Tenslotte stelt het college voor eenmalig geld beschikbaar te stellen voor het vestigen van het Streekmuseum en de Historische Kring Ommen onder één dak in het Cultuurhistorisch Centrum Ommen.

“Verder bouwen aan sterk en vitaal Ommen”

Ko Scheele: “We kiezen ervoor om te investeren in de toekomst van Ommen. Daarbij blijft er financiële ruimte voor de komende raad om te investeren. Zo kan de komende gemeenteraad verder bouwen aan een sterk en vitaal Ommen. Wij verwachten dat daarbij veel aandacht zal zijn voor participatie van onze inwoners en het omarmen van initiatieven in de samenleving. Hiervoor is al een goede basis gelegd met het Ommer Podium en Nieuw Naoberschap.”

Ook 2017 op koers

Tegelijk met de begroting biedt het college de 2e bestuursrapportage over 2017 aan de gemeenteraad aan. Hierin wordt gekeken in hoeverre de gemeente Ommen voor 2017 financieel op koers ligt. Uit de cijfers blijkt dat Ommen in 2017 geld overhoudt.

Gemeenteraad

Op donderdag 2 november is er tijdens de Raadscommissie de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken. Inwoners die hier gebruik van willen maken, kunnen dit voorafgaand aan de vergadering doorgeven door te mailen naar griffie@ommen.nl of bellen naar 14 0529 of op de avond zelf voor aanvang van de vergadering melden aan de voorzitter. De gemeenteraad bespreekt de begroting in de raadsvergadering van 9 november.

Artikel delen:
Foto's 2
Gerelateerde berichten