Begroting 2019: samen met inwoners investeren in Ommen

Het college van B&W van de gemeente Ommen presenteert een structureel sluitende meerjarenbegroting. Nagenoeg alle ambities uit het Bestuursakkoord Samen Ommen! zijn in de begroting verwerkt.

Wethouder Ko Scheele: ,,Met inwoners, ondernemers en organisaties kunnen we nu aan de slag met de Ommer wensen.”

In 2019 houdt Ommen na het financieel verwerken van de afspraken uit het bestuursakkoord geld over. Ook de jaren daarna schrijft Ommen zwarte cijfers. Het overschot komt vooral omdat Ommen in de komende jaren meer geld krijgt van het Rijk voor de uitvoering van allerlei taken.

Wethouder Ko Scheele (financiën): ,,De afgelopen jaren heeft Ommen gewerkt aan een gezonde begroting. Die is er nu. Met inwoners, ondernemers en organisaties kunnen we nu aan de slag met de Ommer wensen. Uiteraard doen we dat beheerst. Want we willen blijvend een sluitende begroting houden.”

Nagenoeg alle ambities uit het bestuursakkoord Samen Ommen! zijn financieel verwerkt in de begroting. Hiervoor trekt het college in 2019 ruim 600.000 euro structureel uit. Dit bedrag loopt de komende jaren op tot bijna 1 miljoen euro structureel in 2022. Naast de structurele investeringen, trekt het college in 2019 eenmalig ruim 350.000 euro uit voor de uitvoering van het bestuursakkoord.

Ook de gevolgen van het beëindigen van de samenwerking met buurgemeente Hardenberg zijn in de begroting voor 2019 verwerkt. Het college wil het bedrag dat Ommen in dit kader van Hardenberg ontvangt, gebruiken voor het opbouwen van de nieuwe ambtelijke organisatie ‘Ommen 4.0 ‘.

De algemene reserve ligt de komende jaren tussen de 8 en 9 miljoen euro. Dat is ruim boven de gewenste minimale omvang van 3,5 miljoen euro en voldoende om eventuele financiële tekorten op te vangen.

“Samen zijn we Ommen”

Ko Scheele: ,,Ommen investeert. Er wordt weer flink gebouwd en bedrijven doen het goed. We willen ook extra ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving. Dat doen we met een nieuwe organisatie vanuit een toegankelijk ‘huis van de gemeente’. Want we willen het mooier en sterker maken van Ommen vooral samen met inwoners, organisaties en ondernemers doen. Samen zijn we Ommen.”

Investeringen

Om ruimte te bieden aan initiatieven uit de samenleving en de interactie met inwoners, bedrijven en organisaties nader vorm te geven, wil het college de komende jaren circa 1 % van de begroting beschikbaar stellen. Dit bedrag loopt op tot 470.000 euro in 2022.

De hondenbelasting wordt in 2019 gehalveerd.

Het college blijft investeren in het versterken van het centrum van Ommen. Zo gaat Ommen in 2019 een onderzoek doen naar de winkeltijden en koopzondagen. Ook trekt het college geld uit voor het realiseren van extra parkeerplaatsen in het centrum of andere maatregelen rond parkeren.

Voor de aanleg van een nieuwe brug over de Vecht bij Junne reserveert het college in de begroting bijna 1 miljoen euro.

De vrijetijdssector is sterk vertegenwoordigd in Ommen. Daar horen goede recreatieve voorzieningen bij. Het college wil ervoor zorgen dat het fiets- en wandelnetwerk op orde blijft en reserveert geld voor renovatie en onderhoud.

De tarieven voor forensenbelasting worden verlaagd.

Het programma Ruimte voor de Vecht krijgt in 2019 een vervolg. De gemeente Ommen levert een bijdrage en heeft hiervoor een bedrag opgenomen in de begroting.

In 2019 start de bouw van het Kindplein West. Hier vestigen de basisscholen Guido de Bres, De Dennenkamp en Het Koloriet zich samen onder één dak. Hiervoor is de afgelopen jaren al geld gereserveerd. Omdat de prijzen voor scholenbouw steeds verder stijgen, trekt het college hier extra geld voor uit.

Er is ook aandacht voor het op orde houden van de hoogwaardige sportaccommodaties in de gemeente. Daarom reserveert het college geld voor het vervangen van drie kunstgrasvoetbalvelden, het kunstgrashockeyveld en de kunststof atletiekbaan.

Gemeenteraad

Op donderdag 1 november is er tijdens de Raadscommissie de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken. Inwoners die hier gebruik van willen maken, kunnen dit voorafgaand aan de vergadering doorgeven door te mailen naar griffie@ommen.nl of bellen naar 14 0529 of op de avond zelf voor aanvang van de vergadering melden aan de voorzitter. De gemeenteraad bespreekt de begroting in de raadsvergadering van 8 november.

Artikel delen:
Foto's 2
Gerelateerde berichten