Begroting 2017 in teken van financieel herstel

Het college van B&W van de gemeente Ommen presenteert een structureel sluitende begroting voor 2017. Wethouder Ko Scheele: ‘We hebben de maatregelen uit het herstelplan in deze begroting verwerkt en schrijven groene cijfers. We zijn op de goede weg. Maar het is dan wel zaak koers te houden om Ommen financieel gezond te houden.’

De begroting voor 2017 is structureel sluitend. Dit komt vooral doordat de maatregelen uit het herstelplan voor de komende vier jaren in deze begroting zijn verwerkt. Het plan was nodig nadat de jaarrekening over 2015 als gevolg van het ophogen van de voorziening voor bedrijventerrein De Rotbrink met een negatief saldo eindigde.

Het herstelplan is voor de zomervakantie door de gemeenteraad besproken en bestaat uit een pakket aan maatregelen om ervoor te zorgen dat de meerjarenbegroting structureel sluitend is én dat de reserves van de gemeente de komende jaren worden aangevuld tot boven het gewenste niveau. Eén van de maatregelen uit het herstelplan is het verhogen van de OZB-tarieven. Daarnaast is een aantal budgetten in deze begroting verlaagd en worden de tarieven voor onder andere leges kostendekkend gemaakt. Deze maatregelen leveren structureel 1 miljoen euro op.

Investeren in Ommen

Het college van B&W wil waar nodig blijven investeren in Ommen. Zo stelt het college voor geld uit te trekken voor het leggen van grasbetonstenen langs wegen in het buitengebied om de verkeersveiligheid te vergroten. Ook wordt in de begroting geld opzij gezet om het Kindplein West in 2019 te kunnen realiseren. Hier vestigen drie basisscholen zich gezamenlijk in een nieuw gebouw. Voor de bouw van een sporthal bij de Carrousel is ook geld gereserveerd. Wel brengt het college op verzoek van de gemeenteraad alternatieve oplossingen voor uitbreiding van de capaciteit voor gymonderwijs in beeld. Voor de uitvoering van de 28 projecten uit het actieplan voor het centrum van Ommen trekt het college de komende jaren geld uit. Bij deze gezamenlijke aanpak werken ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente samen aan een sterk en toekomstbestendig centrum.

Wethouder Ko Scheele: ‘Koers houden’

Wethouder Ko Scheele: ‘Dankzij de maatregelen uit het herstelplan, schrijven we groene cijfers. We zijn op de goede weg. Het is nu zaak dat we doorgaan op de koers die we hebben ingezet. Dat betekent dat we de juiste prioriteiten moeten stellen. Bedrijvenpark De Rotbrink blijft een risico vormen, daarom geven we de komende periode een extra impuls aan dit bedrijventerrein. We houden ook de ontwikkelingen in het sociaal domein nauwlettend in de gaten. We hebben in de jaren na de transities de zorg en ondersteuning binnen bestaande budgetten kunnen continueren. De transformatie begint nu pas, waarbij we meer een beroep doen op de eigen kracht van de inwoners, meer ruimte geven aan initiatieven van inwoners en gemeenschappen en afspraken maken met zorgpartners. Dat moeten we goed organiseren, terwijl we weten dat we hiervoor de komende jaren minder geld krijgen van het Rijk. Het is zaak dat we deze taken binnen beschikbare budgetten blijven uitvoeren.’

Op 3 november is er tijdens de Raadscommissie de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken. Inwoners die hier gebruik van willen maken, kunnen dit voorafgaand aan de vergadering doorgeven door te mailen naar griffie@ommen.nl of bellen naar 14 0529 of op de avond zelf voor aanvang van de vergadering melden aan de voorzitter. De gemeenteraad bespreekt de begroting in de raadsvergadering van 10 november.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten