Kadernota in het teken van herstel

Om de gemeente Ommen financieel gezond te houden, wordt de komende jaren structureel € 1 miljoen bezuinigd. In de Kadernota 2017 doet het college van B&W concrete voorstellen voor deze bezuinigingen. Een herstelplan is dan ook integraal onderdeel van de Kadernota. Het herstelplan bevat ook voorstellen voor noodzakelijke investeringen.

De Kadernota geeft inzicht in de actuele stand van zaken van het financieel perspectief. Daarnaast beschrijft het college de uitgangspunten voor de begroting van 2017. In de Kadernota concludeert het college dat er in de afgelopen jaren veel is opgestart en dat de eerste resultaten daarvan duidelijk zichtbaar zijn. In een Tussenbericht dat bij de Kadernota gevoegd is wordt teruggeblikt op de resultaten van de afgelopen twee jaar. De Kadernota richt zich dit jaar vooral op de strategische kaders voor de komende jaren vanuit een financieel perspectief.

Dat heeft alles te maken met de financiële situatie van de gemeente Ommen. Als gevolg van het ophogen van de voorziening voor bedrijventerrein De Rotbrink, is de jaarrekening over 2015 met een negatief saldo van € 6,5 miljoen geëindigd. Zonder ingrijpen laat de begroting van de gemeente Ommen ook de komende jaren rode cijfers zien. Uit de Kadernota blijkt dat de gemeente Ommen de komende jaren structureel € 1 miljoen moet bezuinigen om de gemeente financieel gezond te houden en de algemene reserve de komende jaren aan te vullen tot het gewenste niveau. Een herstelplan is daarom integraal onderdeel van deze Kadernota.

Bezuinigingsmaatregelen

In het herstelplan stelt het college een pakket aan concrete, realistische en haalbare maatregelen voor om ervoor te zorgen dat de meerjarenbegroting structureel sluitend is én dat de reserves van de gemeente worden aangevuld. Een groot aantal bezuinigingsmaatregelen is gevonden door de programmabegroting kritisch door te lichten. Een aantal budgetten kan verlaagd worden, omdat hiervan de afgelopen jaren structureel geld is overgebleven of omdat nog efficiënter gewerkt kan worden. Dit levert in 2020 € 385.000 op. Twee maatregelen hebben betrekking op het kostendekkend maken van tarieven voor onder andere leges. Deze maatregelen leveren in totaal € 130.000 op.

Voorzieningen in relatie tot lasten inwoners

Uitgangspunt bij het maken van de voorstellen is geweest dat voorzieningen voor inwoners zoveel mogelijk in stand blijven. Uit onderzoek blijkt dat Ommen een hoog voorzieningenniveau heeft ten opzichte van vergelijkbare gemeenten, terwijl de lasten voor inwoners in Ommen relatief laag zijn. Daarom worden ook op dit terrein maatregelen voorgesteld. Een deel daarvan heeft betrekking op voorzieningen rond onderwijs. Zo is het voorstel om gym- en zwemvervoer met ingang van schooljaar 2017-2018 niet langer te bekostigen.

Om voorzieningen in stand te kunnen houden, is ook een aanvullende lastenverhoging onderdeel van de bezuinigingsmaatregelen die het college voorstelt. Een extra verhoging van 5% van de OZB tarieven levert nogmaals € 150.000 op. Met een verhoging van € 0,20 van de toeristenbelasting, komt het niveau van deze belasting op een gemiddeld niveau uit. Ook de tarieven voor hondenbelasting kunnen gelijkgetrokken worden met de tarieven in omliggende gemeenten.

Noodzakelijke investeringen

Naast bezuinigingen, zijn ook investeringen onderdeel van het herstelplan. Het gaat daarbij om investeringen die nodig zijn op grond van landelijke wet- en regelgeving of regionale verplichtingen, maar ook om noodzakelijke investeringen om de ambities voor de komende jaren te halen. De plannen voor het Kindplein-West, waar drie basisscholen zich gezamenlijk in een nieuw gebouw vestigen, kunnen worden voorbereid. Wel wordt de realisatie van het Kindplein uitgesteld tot 2019.Vanuit de wettelijke taak om te zorgen voor ruimte voor bewegingsonderwijs, stelt het college voor een nieuwe sporthal met 3 zaaldelen te bouwen bij de Carrousel, die in het schooljaar 2017-2018 in gebruik kan worden genomen.

De uitvoering van de taken op het gebied van zorg, ondersteuning, werk en inkomen blijft de komende jaren voor risico’s en onzekerheden zorgen, met name doordat de budgetten die de gemeente hiervoor van het Rijk ontvangt verder worden verlaagd. Om de transformatie goed te laten verlopen, is ook hiervoor extra geld nodig. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het centrum van Ommen. Het college wil dan ook geld beschikbaar stellen voor het actieplan, waarmee samen met ondernemers en betrokkenen wordt gewerkt aan een sterk en toekomstbestendig centrum. Tenslotte wil het college investeren in verkeersveiligheid door geld beschikbaar te stellen voor bermversteviging.

“Kracht en kennis in de samenleving”

Wethouder Ko Scheele: “De gemeente Ommen moet financieel een pas op de plaats maken. Daar zijn we ons van bewust. Wij doen in deze Kadernota dan ook realistische en haalbare voorstellen om de gemeente in financieel rustiger vaarwater te brengen. Daar zitten scherpe en noodzakelijke keuzes bij, die voelbaar zullen zijn in de samenleving. We vragen de gemeenteraad om richtinggevende uitspraken te doen, zodat we de voorstellen in de zomerperiode verder uit kunnen werken. Natuurlijk gaan we over deze voorstellen in gesprek met betrokkenen, zoals de toeristisch-recreatieve sector en onderwijsbesturen. We nodigen ook inwoners uit om met suggesties of ideeën te komen. We geloven in de kracht en kennis in de Ommense samenleving en maken daar graag gebruik van.”

Inspreken

Op 16 juni is er tijdens de Raadscommissie de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken. Inwoners die hier gebruik van willen maken, kunnen dit voorafgaand aan de vergadering doorgeven door te mailen naargriffie@ommen.nl of bellen naar 14 0529 of op de avond zelf voor aanvang van de vergadering melden aan de voorzitter. De gemeenteraad behandelt de Kadernota op 23 juni.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten