Kadernota: door op de ingeslagen weg

Het college van B&W van de gemeente Ommen wil zich richten op de afwikkeling van de ambities uit het collegeprogramma. Hoewel de eerste tekenen van financieel herstel zichtbaar zijn, is de financiële ruimte beperkt. Dat blijkt uit de Kadernota voor 2018. Wethouder Ko Scheele: “We hebben nog te weinig vlees op de botten en blijven daarom uiterst behoedzaam en voorzichtig omgaan met ons geld.”

In de 1e Bestuursrapportage geeft het college van B&W inzicht in de actuele financiële stand van zaken na de eerste maanden van 2017. Hieruit blijkt dat Ommen in 2017 geld tekort komt, maar dat Ommen afstevent op een structureel sluitende meerjarenbegroting in 2020. Het tekort in 2017 ontstaat doordat de afschrijvingstermijn van gemeentelijke gebouwen vanwege nieuwe regels verkort moet worden. Dit zorgt de komende jaren voor hogere jaarlijkse lasten. Daarnaast is Ommen extra geld kwijt voor gestegen pensioenpremies en hogere sociale lasten voor personeel.

Vooruitblik

In de Kadernota blikt het college vooruit naar het komende jaar. Daarmee geeft de Kadernota richting aan de begroting voor 2018. Het college gaat in de Kadernota door op de ingeslagen weg en wil zich blijven richten op het zijn van een aantrekkelijke woon- en leefgemeente met goede voorzieningen. Daarnaast richt Ommen zich op de economische ontwikkeling van Ommen, onder andere door de ontwikkelingen in het centrum en bedrijvenpark De Rotbrink. Ommen staat open voor ideeën, voorstellen en plannen van inwoners. Tenslotte is er aandacht voor duurzaamheidsprojecten.

Financiële ruimte beperkt

Het college constateert dat veel uit het in 2014 vastgestelde collegeprogramma ‘Daadkrachtig en Duurzaam in Dialoog’ is gerealiseerd. Omdat de financiële ruimte beperkt is, stelt het college in de Kadernota voor om de ambities uit dit programma eerst af te wikkelen. Dit betekent dat het college geld uittrekt voor de huisvesting van scholen en het realiseren van openbaar toegankelijke laadpalen voor elektrische auto’s. Daarnaast trekt de gemeente geld uit voor onderhoud aan bruggen. Tevens zijn er een aantal externe ontwikkelingen waarvoor Ommen geld moet reserveren. Zo kost de vorming en huisvesting van de Omgevingsdienst IJsselland de komende jaren extra geld. Als gevolg van nieuwe wetgeving moet Ommen meer geld uitgeven aan informatieveiligheid. Ook moet het college geld uittrekken voor de invoering van de Basisregistratie Personen die de vertrouwde Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens vervangt.

Zorg en ondersteuning

De meeste budgetten die de gemeente van het Rijk ontvangt voor zorg en ondersteuning aan inwoners, zijn de afgelopen jaren toereikend gebleven. De uitgaven vielen zelfs lager uit. Van het geld dat de gemeente nu nog overhoudt, wil het college de verwachte korting op de budgetten opvangen. Daarnaast wil het college extra geld beschikbaar stellen voor huishoudelijke hulp, zodat inwoners met lagere inkomens een lagere eigen bijdrage betalen.

Ko Scheele: “Financieel herstel”

Wethouder Ko Scheele (financiën): “We zijn de afgelopen jaren uiterst behoedzaam en voorzichtig omgegaan met ons geld en blijven dat doen. Daardoor heeft Ommen een sluitende meerjarenbegroting. We zien de eerste tekenen van financieel herstel. Toch hebben we nog te weinig vlees op de botten. We zien ook de nodige risico’s en onzekerheden op ons afkomen. Daarom kiezen we ervoor de ambities uit het collegeprogramma nu eerst af te willen en daarnaast alleen onontkoombare extra uitgaven te doen.”

Gemeenteraad

Tijdens de Raadscommissie van 15 juni is er voor inwoners de gelegenheid om in te spreken. De Kadernota wordt behandeld tijdens de raadsvergadering van 22 juni. Na vaststelling door de gemeenteraad, verwerkt het college de voorstellen in de Begroting voor 2018. Deze wordt na de zomer aangeboden aan de gemeenteraad.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten