Onrust in het mooie Junne

Ingezonden stuk:

Door het zoeken van publiciteit hopen wij als bewoners van Junne eindelijk eens gehoord en serieus genomen te worden. Aanleiding zijn de plannen van de gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen voor de bouw van een nieuwe brug nabij de stuw bij Junne.

Deze plannen zijn al een tijd bekend en worden met argusogen gevolgd door een aantal bewoners van de landelijk gelegen en historische buurtschap. Een buurtschap op een heus landgoed – in handen van een grote verzekeraar – met een ecologische hoofdstructuur, en ook voor een groot deel aangemerkt als Natura 2000 gebied. Een gebied waar dagelijks vele bewoners van Ommen, maar ook duizenden toeristen genieten van het groen, de rust en de ruimte, de stuw, de vistrap en de recent voor vele miljoenen euro’s aangelegde kanosluis.

Keer op keer moeten wij bewoners van Junne via de lokale krant vernemen wat de plannen van de gemeente Ommen en het Waterschap Vechtstromen zijn. Naar aanleiding hiervan is deze zomer met bewoners gesproken en iedere keer wordt ons toegezegd dat wij als bewoners van Junne bij de plannen met betrekking tot de nieuwe brug en sluis zullen worden betrokken.

Hierover stond deze week in de Stentor zelfs een interview met de wethouder van de gemeente Ommen, Leo Bongers. Hij gaf in dit interview duidelijk aan dat de huidige verkeerssituatie in en rond Ommen al jarenlang “niet ideaal” is. Hierbij wordt terloops het vorige gemeentebestuur in een kwaad daglicht gesteld en als schuldige aangewezen voor de huidige verkeersproblemen. Het is daarom niet vreemd dat een steeds groter wordende groep bezorgde inwoners van Junne het vertrouwen in de Ommer politiek en al langer kwijt is.

Wethouder Bongers geeft in hetzelfde interview aan dat de gemeente Ommen de komende jaren met omwonenden en andere belanghebbenden een participatieproces wil opstarten! Het is daarom heel wrang dat afgelopen week de betrokken bewoners van Junne een e-mail ontvingen van de nieuw aangestelde omgevingsmanager van de gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen.

Hierin wordt melding gemaakt van deze week te starten voorbereidende snoei en kap werkzaamheden ten behoeve van de nieuw brug. Wat de werkzaamheden betreft wordt niet duidelijk maar ze zijn er op gericht “dieren een andere kant op te sturen”. Dit is nodig omdat anders werkzaamheden voor de aanleg van de brug niet zouden kunnen plaatsvinden door de aanwezigheid van beschermde dieren. Hier wordt hoogstwaarschijnlijk gedoeld op het gangenstelstel van een dassenburcht in het bosje aan de Vecht. Tevens maakt de otter gebruik van de vistrap en zijn er ook aanwijzingen voor de aanwezigheid van bevers.

Het opstarten van deze werkzaamheden op zeer korte termijn is voor ons als bewoners extra wrang omdat wij door de gemeente en het waterschap Vechtstromen nooit zijn gehoord over de voorgenomen aanleg van een nieuwe (landschap ontsierende) brug van maar liefst 60 ton! Naast de zorgen voor de natuur maken wij ons ook ernstig zorgen over het feit dat de smalle wegen in Junne niet geschikt zijn voor dergelijk zwaar verkeer en daarmee ook de veiligheid van de buurtkinderen en vele toeristen niet kan worden geborgd. Ook vrezen bewoners voor de trillingen van het zeer zware verkeer.

Naast het feit dat wij totaal niet betrokken zijn is er ook officieel nog geen besluit genomen of bestemmingsplanwijziging gepubliceerd waartegen bezwaar en of beroep kan worden ingediend. Hierdoor hebben wij als bewoners geen enkele juridische grond om onze wettelijke rechten uit te oefenen. Kortom op deze manier raken politiek en burgers steeds verder vervreemd van elkaar en is de natuur in ons mooie Ommen en Junne het slachtoffer van een falend gemeentebestuur en waterschap.

NB

Overigens zijn we als bewoners ook zeer benieuwd wat de effecten van de PAS uitspraak op de voorgenomen plannen van de aanleg van de nieuwe brug zullen zijn.

Namens enkele verontruste bewoners van Junne.

Marcel Stoel

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten