40 parkeerplaatsen bij voorkeursvariant Hof

Inrichtingsplan Varsenerstraat wordt verder uitgewerkt

Uit alle reacties blijkt dat variant Hof de voorkeur heeft voor de nieuwe inrichting van het gebied rond de Varsenerstraat in Ommen. De gemeente Ommen gaat deze variant verder uitwerken. Volgens het plan worden er 40 parkeerplaatsen in het gebied aangelegd. De uitvoering start na oplevering van de nieuwe HEMA, begin 2018.

 

Na de bouwvak start de bouw van een woonwinkelcomplex aan de Varsenerstraat in Ommen. De Ommense HEMA verhuist naar de winkelruimte op de begane grond van dit complex. Op de eerste verdieping worden 4 appartementen gebouwd. Na oplevering van het woonwinkelcomplex, krijgt het gebied rond de HEMA een nieuwe definitieve inrichting. Dit gebeurt naar verwachting in maart 2018.

 

Twee nieuwe inrichtingsvarianten

De herinrichting van het gebied rond de nieuwe HEMA is onderdeel van het centrumplan ‘Vecht voor het Centrum’, onderdeel Westflank. Dit plan is in 2009 gemaakt en verwerkt in een bestemmingsplan dat in 2011 is vastgesteld. Het ontwerp dat destijds voor de herinrichting van de Varsenerstraat en omgeving  is gemaakt, past niet meer goed bij de ontwikkelingen in dit gebied. Daarom heeft de gemeente Ommen twee nieuwe varianten van het oorspronkelijke ontwerp gemaakt: variant Hof en variant Boog.

Beide varianten zijn in mei gepresenteerd. Tijdens een inloopbijeenkomst en via een (online) reactieformulier was er voor iedereen de mogelijkheid een voorkeur aan te geven en te reageren.

 

Voorkeur

De gemeente Ommen heeft 56 reacties ontvangen waarbij in 36 gevallen een voorkeur is uitgesproken voor één van de varianten. Uit 23 van deze reacties blijkt een voorkeur voor variant Hof. Bij 20 reacties is geen voorkeur uitgesproken.

Bij variant Hof wordt de Varsenerstraat vanaf de Wethouder Paarhuisstraat tot en met de Varsenerpoort en aan de oostkant van de nieuwe HEMA ingericht als voetgangerszone. Bij variant Hof worden in totaal 40 parkeerplaatsen aangelegd: nabij de Varsenerpoort, aan de Wethouder Paarhuisstraat naast de HEMA en op het Varsenerplein. De weg loopt om het Varsenerplein waardoor een hofje ontstaat.

 

Voldoende parkeerplaatsen

Veel reacties hebben betrekking op het verdwijnen van de tijdelijke parkeerplaatsen. Bij het maken van de plannen voor dit gebied is berekend dat er in deze omgeving 33 parkeerplaatsen nodig zijn. Daarnaast zijn de afgelopen jaren aan de rand van het centrum bij de belangrijke invalsroutes extra parkeerplaatsen aangelegd. Met de 40 parkeerplaatsen die volgens het inrichtingsplan worden aangelegd, zijn er in dit gebied voldoende parkeerplaatsen.

 

Suggestie voor extra parkeerplaatsen

Naast de locatie waar de HEMA gebouwd wordt, worden op termijn een woonwerk-unit aan de Wethouder Paarhuisstraat en een aantal stadswoningen aan de Varsenerstraat gebouwd. De plannen hiervoor moeten nog nader worden uitgewerkt. In de reacties is meerdere keren de suggestie gedaan om  deze locaties niet te bebouwen, maar in te richten als parkeerterrein. Het college van B&W heeft dit onderzocht en afgewogen. Omdat er in het centrum van Ommen voldoende parkeerplaatsen liggen en het aanleggen van parkeerplaatsen op deze bouwlocaties kosten met zich meebrengt, ziet het college geen noodzaak om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden.

Wel wil het college gezien de reacties de bouwlocatie van de woonwerk-unit aan de Wethouder Paarhuisstraat tijdelijk gebruiken voor parkeren, zolang hier nog niet wordt gebouwd.

 

Vervolg

De gemeente Ommen werkt de voorkeursvariant Hof uit naar een definitief ontwerp. Dit ontwerp is na de zomer klaar en wordt naar verwachting nog dit jaar vastgesteld. De herinrichting start direct na oplevering van de nieuwe HEMA, medio maart 2018.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten