Positief beeld over maatschappelijke ondersteuning Wmo en Jeugdhulp

De cliëntervaringsonderzoeken onder inwoners van de gemeente Ommen die in 2017 gebruik maakten van maatschappelijke ondersteuning via Wmo of van Jeugdhulp, laten een (zeer) positief beeld zien. Op vrijwel alle punten is de tevredenheid van de inwoners de laatste twee jaar steeds verder toegenomen.De gemeente is vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet verplicht om ieder jaar onderzoek te doen naar de ervaringen van inwoners die gebruik maken van deze voorzieningen. Hierdoor krijgt de gemeente inzicht in de tevredenheid van de doelgroepen. Thema’s in het onderzoek zijn onder andere het contact met het Samen Doen team of andere ondersteuners, de informatievoorziening en het effect van de ondersteuning.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo
In totaal zijn 358 inwoners van de gemeente Ommen benaderd om mee te werken aan het cliëntervaringsonderzoek Wmo. 149 inwoners (42%) hebben meegewerkt aan het onderzoek door de vragenlijst in te vullen.

Positief over Samen Doen
Inwoners zijn (zeer) positief over het contact met Samen Doen. Ze weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag, voelen zich serieus genomen en snel geholpen. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners de medewerkers van Samen doen deskundig vinden en dat ze positief zijn over de kwaliteit van de ondersteuning. De ervaren ondersteuning wordt beoordeeld als nuttig; inwoners kunnen zich beter redden en de dingen doen die ze willen en daarnaast ervaren ze een betere kwaliteit van leven.

Een groot deel van de inwoners krijgt hulp van naasten bij onder andere het regelen van financiële zaken en administratie, een medische afspraak of bij hulp in het huishouden. Bijna twee derde geeft aan zich niet te kunnen redden zonder deze ondersteuning. Ruim de helft van de inwoners denkt dat de naaste die voor hen zorgt deze zorg aan kan.

Verbeterpunten
Een deel van de inwoners is niet tevreden over de informatievoorziening. Ook zijn de spreekuurtijden van Samen Doen een aandachtspunt. Deze aandachtspunten worden meegenomen in de doorontwikkeling van Samen Doen. “We luisteren natuurlijk naar onze inwoners”, vertelt wethouder Ko Scheele. “Daarom is er met  ingang van 1 oktober een extra inloopspreekuur van Samen Doen op de dinsdag van 17.00 – 19.00 uur. Dit is in eerste instantie een proef die loopt tot 31 december van dit jaar.”

Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet
In totaal heeft 21% van de benaderde jongeren en 32% van de ouders meegewerkt aan het onderzoek. Deze respons is een stuk hoger dan voorgaande jaren.

Tevreden over ondersteuning en hulpverleners 
Een groot deel van de jongeren zegt de ondersteuning te krijgen die nodig is. Ouders bevestigen dit. De meerderheid van de ouders geeft aan dat zij snel geholpen werden. Een kleine minderheid van de jongeren geeft dit ook aan. Een kleine groep jongeren en ouderen wisten niet waar ze terecht konden voor het aanvragen van ondersteuning. Slechts enkele jongeren en ouders zijn van mening dat ze niet voldoende ondersteuning krijgen

Het grootste deel  van de jongeren en hun ouders vindt dat de ondersteuning echt helpt, dat er voldoende ondersteuning wordt geboden en dat ze voldoende worden betrokken bij de keuzes over de ondersteuning. Ook zijn ze tevreden over de effectiviteit van de ondersteuning, hun betrokkenheid bij de keuzes die worden gemaakt en de snelheid waarmee is geholpen.

De tevredenheid over de hulpverleners bij de diverse aanbieders is hoog. Veruit de meeste jongeren en hun ouders vinden dat de hulpverleners hun werk goed doen en dat de jongeren serieus genomen worden. Voor ongeveer drie op de vier jongeren heeft de ondersteuning een positief effect: ze voelen zich beter, kunnen beter omgaan met hun problemen en het gaat beter op school en thuis.

Verbeterpunten

De wachttijd voor het ontvangen van de ondersteuning en informatie over het aanvragen van de ondersteuning zijn de belangrijkste aandachtspunten. Deze punten worden in regionaal verband opgepakt door te werken aan een toegankelijke website voor jongeren en ouders. Ook worden er gesprekken gevoerd met aanbieders over afspraken omtrent wachttijden.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten