Wijziging parkeerbeleid Ommen

De gemeente is voornemens het nieuwe parkeerbeleid voor het centrum van Ommen vanaf september 2019 in te laten gaan. Het nieuwe parkeerbeleid moet voor voldoende parkeergelegenheid zorgen in het centrum. De parkeerplaatsen in en om het centrum krijgen verschillende functies zoals lang parkeren, kort parkeren en parkeerplaatsen voor vergunninghouders. De bebording en markeringen worden hierop geactualiseerd en uniform gemaakt.

Wijzigingen

Bewoners Centrum

Vanaf 1 september gelden de verleende ontheffingen voor de blauwe zone niet meer. Bewoners van het centrum mogen dan niet meer langdurig parkeren binnen de blauwe zone. Zij kunnen binnenkort een aanvraagformulier indienen om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning voor speciale parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Hierover ontvangen de huidige houders van een ontheffing nog bericht De parkeerplaatsen voor vergunninghouders liggen verspreid aan de rand van het centrum.

Op de volgende locaties zijn parkeerplaatsen hiervoor aangewezen:

– het Beatrixplein (35 parkeerplaatsen);
– gedeelte Schurinkhof (15 parkeerplaatsen);
– gedeelte parkeerterrein Nering Bögelstraat (19 parkeerplaatsen).

Op bijgevoegde kaart zijn deze parkeerplaatsen groen gekleurd.

Bedrijven

Vooruitlopend op het nieuwe beleid hebben we sinds 2019 geen ontheffingen blauwe zone meer verleend aan bedrijven. Met de wijziging van het beleid zijn we namelijk van plan om terughoudend om te gaan met het verstrekken van ontheffingen voor de blauwe zone aan bedrijven. Slechts in speciale gevallen waarbij een bedrijf absoluut niet zonder ontheffing kan functioneren, kan een bedrijf een ontheffing aanvragen. U kunt daarbij denken aan medische beroepen en bedrijven die storingsdiensten draaien.

Langparkeerders

Langparkeerders kunnen, net als nu, parkeren op de parkeerterreinen Voormars en Den Oordt. Op bijgevoegde kaart zijn deze parkeerterreinen oranje gekleurd.

Kortparkeerders

In de blauwe zone kan, afhankelijk van de locatie, 1 of 2 uur worden geparkeerd met een duidelijk zichtbare parkeerschijf. Door al deze maatregelen is de blauwe zone straks vrijwel volledig beschikbaar voor kortparkeerders. Op enkele locaties wordt de blauwe zone ingesteld of opgeheven. Op bijgevoegde kaart kunt u zien waar straks de blauwe zone geldt.

Bebording en parkeerverbod

Tijdens de evaluatie is gebleken dat er op dit moment veel verschillen zijn in de bebording. Er wordt op veel plaatsen nieuwe bebording geplaatst om deze verschillen weg te nemen en het nieuwe beleid in te voeren. Daardoor wordt het voor de weggebruiker eenduidiger en eenvoudiger gemaakt. Aan Den Lagen Oordt wordt een parkeerverbod ingesteld. Vaststelling beleid en de bijbehorende besluiten. Voor het wijzigen van het parkeerbeleid was het nodig dat er meerdere besluiten werden genomen door de raad en het college. Als eerste heeft de raad in januari het volgende vastgesteld:

– Notitie hoofdlijnen van parkeerbeleid voor het Centrum;
– Parkeerverordening Ommen 2019;
– Verordening parkeerbelasting 2019.

Vervolgens zijn op 23 april namens het college meerdere besluiten genomen. Deze besluiten bevatten regels over de bebording, de aanwijzing van de parkeerplaatsen voor vergunninghouders, de aanwijzing van parkeerverbod zones en regels over het verlenen van ontheffingen en vergunningen. Tegen enkele besluiten staat rechtsbescherming open. Deze besluiten en bijbehorende rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn gepubliceerd in de gemeentelijke bekendmakingen en de Staatscourant.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten